MobileBlur

pl-pl.py at [bddb3e05ed]
Login

pl-pl.py at [bddb3e05ed]

File applications/admin/languages/pl-pl.py artifact 976920b9f2 part of check-in bddb3e05ed


# coding: utf8
{
'"update" is an optional expression like "field1=\'newvalue\'". You cannot update or delete the results of a JOIN': '"Uaktualnij" jest dodatkowym wyrażeniem postaci "pole1=\'nowawartość\'". Nie możesz uaktualnić lub usunąć wyników z JOIN:',
'%Y-%m-%d': '%Y-%m-%d',
'%Y-%m-%d %H:%M:%S': '%Y-%m-%d %H:%M:%S',
'%s rows deleted': 'Wierszy usuniętych: %s',
'%s rows updated': 'Wierszy uaktualnionych: %s',
'(requires internet access)': '(requires internet access)',
'(something like "it-it")': '(coś podobnego do "it-it")',
'A new version of web2py is available': 'Nowa wersja web2py jest dostępna',
'A new version of web2py is available: %s': 'A new version of web2py is available: %s',
'ATTENTION: Login requires a secure (HTTPS) connection or running on localhost.': 'UWAGA: Wymagane jest bezpieczne (HTTPS) połączenie lub połączenia z lokalnego adresu.',
'ATTENTION: TESTING IS NOT THREAD SAFE SO DO NOT PERFORM MULTIPLE TESTS CONCURRENTLY.': 'ATTENTION: TESTING IS NOT THREAD SAFE SO DO NOT PERFORM MULTIPLE TESTS CONCURRENTLY.',
'ATTENTION: you cannot edit the running application!': 'UWAGA: nie można edytować uruchomionych aplikacji!',
'About': 'Informacje o',
'About application': 'Informacje o aplikacji',
'Admin is disabled because insecure channel': 'Admin is disabled because insecure channel',
'Admin is disabled because unsecure channel': 'Panel administracyjny wyłączony z powodu braku bezpiecznego połączenia',
'Admin language': 'Admin language',
'Administrator Password:': 'Hasło administratora:',
'Application name:': 'Application name:',
'Are you sure you want to delete file "%s"?': 'Czy na pewno chcesz usunąć plik "%s"?',
'Are you sure you want to delete plugin "%s"?': 'Are you sure you want to delete plugin "%s"?',
'Are you sure you want to uninstall application "%s"': 'Czy na pewno chcesz usunąć aplikację "%s"',
'Are you sure you want to uninstall application "%s"?': 'Czy na pewno chcesz usunąć aplikację "%s"?',
'Are you sure you want to upgrade web2py now?': 'Are you sure you want to upgrade web2py now?',
'Available databases and tables': 'Dostępne bazy danych i tabele',
'Cannot be empty': 'Nie może być puste',
'Cannot compile: there are errors in your app.    Debug it, correct errors and try again.': 'Nie można skompilować: w Twojej aplikacji są błędy .    Znajdź je, popraw a następnie spróbój ponownie.',
'Cannot compile: there are errors in your app:': 'Cannot compile: there are errors in your app:',
'Check to delete': 'Zaznacz aby usunąć',
'Checking for upgrades...': 'Checking for upgrades...',
'Controllers': 'Kontrolery',
'Create new simple application': 'Utwórz nową aplikację',
'Current request': 'Aktualne żądanie',
'Current response': 'Aktualna odpowiedź',
'Current session': 'Aktualna sesja',
'DESIGN': 'PROJEKTUJ',
'Date and Time': 'Data i godzina',
'Delete': 'Usuń',
'Delete:': 'Usuń:',
'Deploy on Google App Engine': 'Umieść na Google App Engine',
'Design for': 'Projekt dla',
'EDIT': 'EDYTUJ',
'Edit application': 'Edycja aplikacji',
'Edit current record': 'Edytuj aktualny rekord',
'Editing Language file': 'Editing Language file',
'Editing file': 'Edycja pliku',
'Editing file "%s"': 'Edycja pliku "%s"',
'Enterprise Web Framework': 'Enterprise Web Framework',
'Error logs for "%(app)s"': 'Wpisy błędów dla "%(app)s"',
'Exception instance attributes': 'Exception instance attributes',
'Functions with no doctests will result in [passed] tests.': 'Functions with no doctests will result in [passed] tests.',
'Hello World': 'Witaj Świecie',
'If the report above contains a ticket number it indicates a failure in executing the controller, before any attempt to execute the doctests. This is usually due to an indentation error or an error outside function code.\nA green title indicates that all tests (if defined) passed. In this case test results are not shown.': 'If the report above contains a ticket number it indicates a failure in executing the controller, before any attempt to execute the doctests. This is usually due to an indentation error or an error outside function code.\nA green title indicates that all tests (if defined) passed. In this case test results are not shown.',
'Import/Export': 'Importuj/eksportuj',
'Installed applications': 'Zainstalowane aplikacje',
'Internal State': 'Stan wewnętrzny',
'Invalid Query': 'Błędne zapytanie',
'Invalid action': 'Błędna akcja',
'Language files (static strings) updated': 'Language files (static strings) updated',
'Languages': 'Tłumaczenia',
'Last saved on:': 'Ostatnio zapisany:',
'License for': 'Licencja dla',
'Login': 'Zaloguj',
'Login to the Administrative Interface': 'Logowanie do panelu administracyjnego',
'Models': 'Modele',
'Modules': 'Moduły',
'NO': 'NIE',
'New Record': 'Nowy rekord',
'New application wizard': 'New application wizard',
'New simple application': 'New simple application',
'No databases in this application': 'Brak baz danych w tej aplikacji',
'Original/Translation': 'Oryginał/tłumaczenie',
'PAM authenticated user, cannot change password here': 'PAM authenticated user, cannot change password here',
'Peeking at file': 'Podgląd pliku',
'Plugin "%s" in application': 'Plugin "%s" in application',
'Plugins': 'Plugins',
'Powered by': 'Powered by',
'Query:': 'Zapytanie:',
'Resolve Conflict file': 'Resolve Conflict file',
'Rows in table': 'Wiersze w tabeli',
'Rows selected': 'Wierszy wybranych',
'Saved file hash:': 'Suma kontrolna zapisanego pliku:',
'Static files': 'Pliki statyczne',
'Sure you want to delete this object?': 'Czy na pewno chcesz usunąć ten obiekt?',
'TM': 'TM',
'Testing application': 'Testing application',
'The "query" is a condition like "db.table1.field1==\'value\'". Something like "db.table1.field1==db.table2.field2" results in a SQL JOIN.': '"Zapytanie" jest warunkiem postaci "db.tabela1.pole1==\'wartość\'". Takie coś jak "db.tabela1.pole1==db.tabela2.pole2" oznacza SQL JOIN.',
'There are no controllers': 'Brak kontrolerów',
'There are no models': 'Brak modeli',
'There are no modules': 'Brak modułów',
'There are no static files': 'Brak plików statycznych',
'There are no translators, only default language is supported': 'Brak plików tłumaczeń, wspierany jest tylko domyślny język',
'There are no views': 'Brak widoków',
'This is the %(filename)s template': 'To jest szablon %(filename)s',
'Ticket': 'Bilet',
'To create a plugin, name a file/folder plugin_[name]': 'To create a plugin, name a file/folder plugin_[name]',
'Unable to check for upgrades': 'Nie można sprawdzić aktualizacji',
'Unable to download': 'Nie można ściągnąć',
'Unable to download app because:': 'Unable to download app because:',
'Unable to download because': 'Unable to download because',
'Update:': 'Uaktualnij:',
'Upload & install packed application': 'Upload & install packed application',
'Upload a package:': 'Upload a package:',
'Upload existing application': 'Wyślij istniejącą aplikację',
'Use (...)&(...) for AND, (...)|(...) for OR, and ~(...) for NOT to build more complex queries.': 'Użyj (...)&(...) jako AND, (...)|(...) jako OR oraz ~(...) jako NOT do tworzenia bardziej skomplikowanych zapytań.',
'Use an url:': 'Use an url:',
'Version': 'Version',
'Views': 'Widoki',
'Welcome to web2py': 'Witaj w web2py',
'YES': 'TAK',
'About': 'informacje',
'additional code for your application': 'dodatkowy kod Twojej aplikacji',
'admin disabled because no admin password': 'panel administracyjny wyłączony z powodu braku hasła administracyjnego',
'admin disabled because not supported on google app engine': 'admin disabled because not supported on google apps engine',
'admin disabled because unable to access password file': 'panel administracyjny wyłączony z powodu braku dostępu do pliku z hasłem',
'administrative interface': 'administrative interface',
'and rename it (required):': 'i nadaj jej nową nazwę (wymagane):',
'and rename it:': 'i nadaj mu nową nazwę:',
'appadmin': 'administracja aplikacji',
'appadmin is disabled because insecure channel': 'appadmin is disabled because insecure channel',
'application "%s" uninstalled': 'aplikacja "%s" została odinstalowana',
'application compiled': 'aplikacja została skompilowana',
'application is compiled and cannot be designed': 'aplikacja jest skompilowana i nie może być projektowana',
'arguments': 'arguments',
'back': 'back',
'cache': 'cache',
'cache, errors and sessions cleaned': 'pamięć podręczna, bilety błędów oraz pliki sesji zostały wyczyszczone',
'cannot create file': 'nie można utworzyć pliku',
'cannot upload file "%(filename)s"': 'nie można wysłać pliku "%(filename)s"',
'Change admin password': 'change admin password',
'check all': 'zaznacz wszystko',
'Check for upgrades': 'check for upgrades',
'Clean': 'oczyść',
'click here for online examples': 'kliknij aby przejść do interaktywnych przykładów',
'click here for the administrative interface': 'kliknij aby przejść do panelu administracyjnego',
'click to check for upgrades': 'kliknij aby sprawdzić aktualizacje',
'code': 'code',
'Compile': 'skompiluj',
'compiled application removed': 'skompilowana aplikacja została usunięta',
'controllers': 'kontrolery',
'Create': 'create',
'create file with filename:': 'utwórz plik o nazwie:',
'create new application:': 'utwórz nową aplikację:',
'created by': 'created by',
'crontab': 'crontab',
'currently running': 'currently running',
'currently saved or': 'aktualnie zapisany lub',
'data uploaded': 'dane wysłane',
'database': 'baza danych',
'database %s select': 'wybór z bazy danych %s',
'database administration': 'administracja bazy danych',
'db': 'baza danych',
'defines tables': 'zdefiniuj tabele',
'delete': 'usuń',
'delete all checked': 'usuń wszystkie zaznaczone',
'delete plugin': 'delete plugin',
'Deploy': 'deploy',
'design': 'projektuj',
'direction: ltr': 'direction: ltr',
'done!': 'zrobione!',
'Edit': 'edytuj',
'edit controller': 'edytuj kontroler',
'edit views:': 'edit views:',
'Errors': 'błędy',
'export as csv file': 'eksportuj jako plik csv',
'exposes': 'eksponuje',
'extends': 'rozszerza',
'failed to reload module': 'nie udało się przeładować modułu',
'failed to reload module because:': 'failed to reload module because:',
'file "%(filename)s" created': 'plik "%(filename)s" został utworzony',
'file "%(filename)s" deleted': 'plik "%(filename)s" został usunięty',
'file "%(filename)s" uploaded': 'plik "%(filename)s" został wysłany',
'file "%(filename)s" was not deleted': 'plik "%(filename)s" nie został usunięty',
'file "%s" of %s restored': 'plik "%s" z %s został odtworzony',
'file changed on disk': 'plik na dysku został zmieniony',
'file does not exist': 'plik nie istnieje',
'file saved on %(time)s': 'plik zapisany o %(time)s',
'file saved on %s': 'plik zapisany o %s',
'Help': 'pomoc',
'htmledit': 'edytuj HTML',
'includes': 'zawiera',
'insert new': 'wstaw nowy rekord tabeli',
'insert new %s': 'wstaw nowy rekord do tabeli %s',
'Install': 'install',
'internal error': 'wewnętrzny błąd',
'invalid password': 'błędne hasło',
'invalid request': 'błędne zapytanie',
'invalid ticket': 'błędny bilet',
'language file "%(filename)s" created/updated': 'plik tłumaczeń "%(filename)s" został utworzony/uaktualniony',
'languages': 'pliki tłumaczeń',
'languages updated': 'pliki tłumaczeń zostały uaktualnione',
'loading...': 'wczytywanie...',
'login': 'zaloguj',
'Logout': 'wyloguj',
'merge': 'merge',
'models': 'modele',
'modules': 'moduły',
'new application "%s" created': 'nowa aplikacja "%s" została utworzona',
'new plugin installed': 'new plugin installed',
'new record inserted': 'nowy rekord został wstawiony',
'next 100 rows': 'następne 100 wierszy',
'no match': 'no match',
'or import from csv file': 'lub zaimportuj z pliku csv',
'or provide app url:': 'or provide app url:',
'or provide application url:': 'lub podaj url aplikacji:',
'Overwrite installed app': 'overwrite installed app',
'Pack all': 'spakuj wszystko',
'Pack compiled': 'spakuj skompilowane',
'pack plugin': 'pack plugin',
'password changed': 'password changed',
'plugin "%(plugin)s" deleted': 'plugin "%(plugin)s" deleted',
'previous 100 rows': 'poprzednie 100 wierszy',
'record': 'record',
'record does not exist': 'rekord nie istnieje',
'record id': 'id rekordu',
'Remove compiled': 'usuń skompilowane',
'restore': 'odtwórz',
'revert': 'przywróć',
'save': 'zapisz',
'selected': 'zaznaczone',
'session expired': 'sesja wygasła',
'shell': 'powłoka',
'Site': 'strona główna',
'some files could not be removed': 'niektóre pliki nie mogły zostać usunięte',
'Start wizard': 'start wizard',
'state': 'stan',
'static': 'pliki statyczne',
'submit': 'submit',
'table': 'tabela',
'test': 'testuj',
'the application logic, each URL path is mapped in one exposed function in the controller': 'logika aplikacji, każda ścieżka URL jest mapowana na jedną z funkcji eksponowanych w kontrolerze',
'the data representation, define database tables and sets': 'reprezentacja danych, definicje zbiorów i tabel bazy danych',
'the presentations layer, views are also known as templates': 'warstwa prezentacji, widoki zwane są również szablonami',
'these files are served without processing, your images go here': 'pliki obsługiwane bez interpretacji, to jest miejsce na Twoje obrazy',
'to previous version.': 'do poprzedniej wersji.',
'translation strings for the application': 'ciągi tłumaczeń dla aplikacji',
'try': 'spróbój',
'try something like': 'spróbój czegos takiego jak',
'unable to create application "%s"': 'nie można utworzyć aplikacji "%s"',
'unable to delete file "%(filename)s"': 'nie można usunąć pliku "%(filename)s"',
'unable to delete file plugin "%(plugin)s"': 'unable to delete file plugin "%(plugin)s"',
'unable to parse csv file': 'nie można sparsować pliku csv',
'unable to uninstall "%s"': 'nie można odinstalować "%s"',
'unable to upgrade because "%s"': 'unable to upgrade because "%s"',
'uncheck all': 'odznacz wszystko',
'Uninstall': 'odinstaluj',
'update': 'uaktualnij',
'update all languages': 'uaktualnij wszystkie pliki tłumaczeń',
'upgrade web2py now': 'upgrade web2py now',
'upload application:': 'wyślij plik aplikacji:',
'upload file:': 'wyślij plik:',
'upload plugin file:': 'upload plugin file:',
'variables': 'variables',
'versioning': 'versioning',
'view': 'widok',
'views': 'widoki',
'web2py Recent Tweets': 'najnowsze tweety web2py',
'web2py is up to date': 'web2py jest aktualne',
'web2py upgraded; please restart it': 'web2py upgraded; please restart it',
}