Diff

Differences From Artifact [99975a5e76]:

To Artifact [b7dddfc0b8]:


1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156

11571158
1159
1160
1161
1162
1163
1164

11651166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
	interp = appfs_TclInterp();
	if (interp == NULL) {
		APPFS_DEBUG("Error creating an interpreter.");

		return;
	}


	appfs_call_libtcl(scriptObj = Tcl_NewStringObj(script, scriptLen);)
	if (scriptObj == NULL) {
		APPFS_DEBUG("Error creating a script object.");

		return;
	}


	appfs_call_libtcl(tcl_ret = Tcl_EvalObjEx(interp, scriptObj, TCL_EVAL_DIRECT);)	if (tcl_ret != TCL_OK) {
		appfs_call_libtcl(
			APPFS_DEBUG("Script returned error %i: %s", tcl_ret, Tcl_GetStringResult(interp));
		)
	}

	return;>
|
>
>
>>
|
>
>
>1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
	interp = appfs_TclInterp();
	if (interp == NULL) {
		APPFS_DEBUG("Error creating an interpreter.");

		return;
	}

	appfs_call_libtcl(
		scriptObj = Tcl_NewStringObj(script, scriptLen);

		Tcl_IncrRefCount(scriptObj);
	)

	if (scriptObj == NULL) {
		APPFS_DEBUG("Error creating a script object.");

		return;
	}

	appfs_call_libtcl(
		tcl_ret = Tcl_EvalObjEx(interp, scriptObj, TCL_EVAL_DIRECT);
		Tcl_DecrRefCount(scriptObj);
	)

	if (tcl_ret != TCL_OK) {
		appfs_call_libtcl(
			APPFS_DEBUG("Script returned error %i: %s", tcl_ret, Tcl_GetStringResult(interp));
		)
	}

	return;