MobileBlur

sk-sk.py at [eba4a35a21]
Login

File applications/welcome/languages/sk-sk.py artifact 928c03512a part of check-in eba4a35a21


# coding: utf8
{
'"update" is an optional expression like "field1=\'newvalue\'". You cannot update or delete the results of a JOIN': '"update" je voliteľný výraz ako "field1=\'newvalue\'". Nemôžete upravovať alebo zmazať výsledky JOINu',
'%Y-%m-%d': '%d.%m.%Y',
'%Y-%m-%d %H:%M:%S': '%d.%m.%Y %H:%M:%S',
'%s rows deleted': '%s zmazaných záznamov',
'%s rows updated': '%s upravených záznamov',
'Available databases and tables': 'Dostupné databázy a tabuľky',
'Cannot be empty': 'Nemôže byť prázdne',
'Check to delete': 'Označiť na zmazanie',
'Controller': 'Controller',
'Copyright': 'Copyright',
'Current request': 'Aktuálna požiadavka',
'Current response': 'Aktuálna odpoveď',
'Current session': 'Aktuálne sedenie',
'DB Model': 'DB Model',
'Database': 'Databáza',
'Delete:': 'Zmazať:',
'Description': 'Popis',
'Edit': 'Upraviť',
'Edit Profile': 'Upraviť profil',
'Edit current record': 'Upraviť aktuálny záznam',
'First name': 'Krstné meno',
'Group ID': 'ID skupiny',
'Hello World': 'Ahoj svet',
'Import/Export': 'Import/Export',
'Index': 'Index',
'Internal State': 'Vnútorný stav',
'Invalid email': 'Neplatný email',
'Invalid Query': 'Neplatná otázka',
'Invalid password': 'Nesprávne heslo',
'Last name': 'Priezvisko',
'Layout': 'Layout',
'Logged in': 'Prihlásený',
'Logged out': 'Odhlásený',
'Lost Password': 'Stratené heslo?',
'Menu Model': 'Menu Model',
'Name': 'Meno',
'New Record': 'Nový záznam',
'New password': 'Nové heslo',
'No databases in this application': 'V tejto aplikácii nie sú databázy',
'Old password': 'Staré heslo',
'Origin': 'Pôvod',
'Password': 'Heslo',
'Powered by': 'Powered by',
'Query:': 'Otázka:',
'Record ID': 'ID záznamu',
'Register': 'Zaregistrovať sa',
'Registration key': 'Registračný kľúč',
'Remember me (for 30 days)': 'Zapamätaj si ma (na 30 dní)',
'Reset Password key': 'Nastaviť registračný kľúč',
'Role': 'Rola',
'Rows in table': 'riadkov v tabuľke',
'Rows selected': 'označených riadkov',
'Submit': 'Odoslať',
'Stylesheet': 'Stylesheet',
'Sure you want to delete this object?': 'Ste si istí, že chcete zmazať tento objekt?',
'Table name': 'Názov tabuľky',
'The "query" is a condition like "db.table1.field1==\'value\'". Something like "db.table1.field1==db.table2.field2" results in a SQL JOIN.': '"query" je podmienka ako "db.table1.field1==\'value\'". Niečo ako "db.table1.field1==db.table2.field2" má za výsledok SQL JOIN.',
'The output of the file is a dictionary that was rendered by the view': 'Výstup zo súboru je slovník, ktorý bol zobrazený vo view',
'This is a copy of the scaffolding application': 'Toto je kópia skeletu aplikácie',
'Timestamp': 'Časová pečiatka',
'Update:': 'Upraviť:',
'Use (...)&(...) for AND, (...)|(...) for OR, and ~(...)  for NOT to build more complex queries.': 'Použite (...)&(...) pre AND, (...)|(...) pre OR a ~(...) pre NOT na poskladanie komplexnejších otázok.',
'User %(id)s Logged-in': 'Používateľ %(id)s prihlásený',
'User %(id)s Logged-out': 'Používateľ %(id)s odhlásený',
'User %(id)s Password changed': 'Používateľ %(id)s zmenil heslo',
'User %(id)s Profile updated': 'Používateľ %(id)s upravil profil',
'User %(id)s Registered': 'Používateľ %(id)s sa zaregistroval',
'User ID': 'ID používateľa',
'Verify Password': 'Zopakujte heslo',
'View': 'Zobraziť',
'Welcome to web2py': 'Vitajte vo web2py',
'Which called the function': 'Ktorý zavolal funkciu',
'You are successfully running web2py': 'Úspešne ste spustili web2py',
'You can modify this application and adapt it to your needs': 'Môžete upraviť túto aplikáciu a prispôsobiť ju svojim potrebám',
'You visited the url': 'Navštívili ste URL',
'appadmin is disabled because insecure channel': 'appadmin je zakázaný bez zabezpečeného spojenia',
'cache': 'cache',
'Online examples': 'pre online príklady kliknite sem',
'Administrative interface': 'pre administrátorské rozhranie kliknite sem',
'customize me!': 'prispôsob ma!',
'data uploaded': 'údaje naplnené',
'database': 'databáza',
'database %s select': 'databáza %s výber',
'db': 'db',
'design': 'návrh',
'Documentation': 'Dokumentácia',
'done!': 'hotovo!',
'export as csv file': 'exportovať do csv súboru',
'insert new': 'vložiť nový záznam ',
'insert new %s': 'vložiť nový  záznam %s',
'invalid request': 'Neplatná požiadavka',
'located in the file': 'nachádzajúci sa v súbore ',
'login': 'prihlásiť',
'logout': 'odhlásiť',
'lost password?': 'stratené heslo?',
'new record inserted': 'nový záznam bol vložený',
'next 100 rows': 'ďalších 100 riadkov',
'or import from csv file': 'alebo naimportovať z csv súboru',
'password': 'heslo',
'previous 100 rows': 'predchádzajúcich 100 riadkov',
'record': 'záznam',
'record does not exist': 'záznam neexistuje',
'record id': 'id záznamu',
'register': 'registrovať',
'selected': 'označených',
'state': 'stav',
'table': 'tabuľka',
'unable to parse csv file': 'nedá sa načítať csv súbor',
}