MobileBlur

pl-pl.py at [eba4a35a21]
Login

pl-pl.py at [eba4a35a21]

File applications/welcome/languages/pl-pl.py artifact 92556d9416 part of check-in eba4a35a21


# coding: utf8
{
'"update" is an optional expression like "field1=\'newvalue\'". You cannot update or delete the results of a JOIN': '"Uaktualnij" jest dodatkowym wyra\xc5\xbceniem postaci "pole1=\'nowawarto\xc5\x9b\xc4\x87\'". Nie mo\xc5\xbcesz uaktualni\xc4\x87 lub usun\xc4\x85\xc4\x87 wynik\xc3\xb3w z JOIN:',
'%Y-%m-%d': '%Y-%m-%d',
'%Y-%m-%d %H:%M:%S': '%Y-%m-%d %H:%M:%S',
'%s rows deleted': 'Wierszy usuni\xc4\x99tych: %s',
'%s rows updated': 'Wierszy uaktualnionych: %s',
'Available databases and tables': 'Dost\xc4\x99pne bazy danych i tabele',
'Cannot be empty': 'Nie mo\xc5\xbce by\xc4\x87 puste',
'Change Password': 'Change Password',
'Check to delete': 'Zaznacz aby usun\xc4\x85\xc4\x87',
'Controller': 'Controller',
'Copyright': 'Copyright',
'Current request': 'Aktualne \xc5\xbc\xc4\x85danie',
'Current response': 'Aktualna odpowied\xc5\xba',
'Current session': 'Aktualna sesja',
'DB Model': 'DB Model',
'Database': 'Database',
'Delete:': 'Usu\xc5\x84:',
'Edit': 'Edit',
'Edit Profile': 'Edit Profile',
'Edit This App': 'Edit This App',
'Edit current record': 'Edytuj aktualny rekord',
'Hello World': 'Witaj \xc5\x9awiecie',
'Import/Export': 'Importuj/eksportuj',
'Index': 'Index',
'Internal State': 'Stan wewn\xc4\x99trzny',
'Invalid Query': 'B\xc5\x82\xc4\x99dne zapytanie',
'Layout': 'Layout',
'Login': 'Zaloguj',
'Logout': 'Logout',
'Lost Password': 'Przypomnij has\xc5\x82o',
'Main Menu': 'Main Menu',
'Menu Model': 'Menu Model',
'New Record': 'Nowy rekord',
'No databases in this application': 'Brak baz danych w tej aplikacji',
'Powered by': 'Powered by',
'Query:': 'Zapytanie:',
'Register': 'Zarejestruj',
'Rows in table': 'Wiersze w tabeli',
'Rows selected': 'Wybrane wiersze',
'Stylesheet': 'Stylesheet',
'Sure you want to delete this object?': 'Czy na pewno chcesz usun\xc4\x85\xc4\x87 ten obiekt?',
'The "query" is a condition like "db.table1.field1==\'value\'". Something like "db.table1.field1==db.table2.field2" results in a SQL JOIN.': '"Zapytanie" jest warunkiem postaci "db.tabela1.pole1==\'warto\xc5\x9b\xc4\x87\'". Takie co\xc5\x9b jak "db.tabela1.pole1==db.tabela2.pole2" oznacza SQL JOIN.',
'Update:': 'Uaktualnij:',
'Use (...)&(...) for AND, (...)|(...) for OR, and ~(...)  for NOT to build more complex queries.': 'U\xc5\xbcyj (...)&(...) jako AND, (...)|(...) jako OR oraz ~(...)  jako NOT do tworzenia bardziej skomplikowanych zapyta\xc5\x84.',
'View': 'View',
'Welcome %s': 'Welcome %s',
'Welcome to web2py': 'Witaj w web2py',
'appadmin is disabled because insecure channel': 'appadmin is disabled because insecure channel',
'cache': 'cache',
'change password': 'change password',
'Online examples': 'Kliknij aby przej\xc5\x9b\xc4\x87 do interaktywnych przyk\xc5\x82ad\xc3\xb3w',
'Administrative interface': 'Kliknij aby przej\xc5\x9b\xc4\x87 do panelu administracyjnego',
'customize me!': 'dostosuj mnie!',
'data uploaded': 'dane wys\xc5\x82ane',
'database': 'baza danych',
'database %s select': 'wyb\xc3\xb3r z bazy danych %s',
'db': 'baza danych',
'design': 'projektuj',
'done!': 'zrobione!',
'edit profile': 'edit profile',
'export as csv file': 'eksportuj jako plik csv',
'insert new': 'wstaw nowy rekord tabeli',
'insert new %s': 'wstaw nowy rekord do tabeli %s',
'invalid request': 'B\xc5\x82\xc4\x99dne \xc5\xbc\xc4\x85danie',
'login': 'login',
'logout': 'logout',
'new record inserted': 'nowy rekord zosta\xc5\x82 wstawiony',
'next 100 rows': 'nast\xc4\x99pne 100 wierszy',
'or import from csv file': 'lub zaimportuj z pliku csv',
'previous 100 rows': 'poprzednie 100 wierszy',
'record': 'record',
'record does not exist': 'rekord nie istnieje',
'record id': 'id rekordu',
'register': 'register',
'selected': 'wybranych',
'state': 'stan',
'table': 'tabela',
'unable to parse csv file': 'nie mo\xc5\xbcna sparsowa\xc4\x87 pliku csv',
}