MobileBlur

Artifact [72bc51f407]
Login

Artifact 72bc51f4073d624c75c4b2be8776c5483f77aefa:


#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
# # Creates a taskbar icon for web2py
# # Author: Mark Larsen, mostly stolen from Mark Hammond's
# #  C:\Python25\Lib\site-packages\win32\Demos\win32gui_taskbar.py
# # 11/7/08
# dual licensed under the web2py license (LGPL) and the Python license.

import os
import sys
import base64
import win32con
import win32api
import win32gui


class TaskBarIcon:

  def __init__(self, iconPath=None):

    self.iconPath = iconPath
    self.status = []

    msg_TaskbarRestart = \
      win32api.RegisterWindowMessage('TaskbarCreated')
    message_map = {
      msg_TaskbarRestart: self.OnRestart,
      win32con.WM_DESTROY: self.OnDestroy,
      win32con.WM_COMMAND: self.OnCommand,
      win32con.WM_USER + 20: self.OnTaskbarNotify,
      }

    # Register the Window class.

    wc = win32gui.WNDCLASS()
    hinst = wc.hInstance = win32api.GetModuleHandle(None)
    wc.lpszClassName = 'web2pyTaskbar'
    wc.style = win32con.CS_VREDRAW | win32con.CS_HREDRAW
    wc.hCursor = win32gui.LoadCursor(0, win32con.IDC_ARROW)
    wc.hbrBackground = win32con.COLOR_WINDOW
    wc.lpfnWndProc = message_map # could also specify a wndproc.
    classAtom = win32gui.RegisterClass(wc)

    # Create the Window.

    style = win32con.WS_OVERLAPPED | win32con.WS_SYSMENU
    self.hwnd = win32gui.CreateWindow(
      classAtom,
      'web2pyTaskbar',
      style,
      0,
      0,
      win32con.CW_USEDEFAULT,
      win32con.CW_USEDEFAULT,
      0,
      0,
      hinst,
      None,
      )
    win32gui.UpdateWindow(self.hwnd)
    self.SetServerStopped()

  def __createIcon(self):

    # try and use custom icon

    if self.iconPath and os.path.isfile(self.iconPath):
      hicon = self.__loadFromFile(self.iconPath)
    else:
      try:
        fp = 'tmp.ico'
        icFH = file(fp, 'wb')
        if self.serverState == self.EnumServerState.STOPPED:
          icFH.write(base64.b64decode(self.__getIconStopped()))
        elif self.serverState == self.EnumServerState.RUNNING:
          icFH.write(base64.b64decode(self.__getIconRunning()))
        icFH.close()
        hicon = self.__loadFromFile(fp)
        os.unlink(fp)
      except:
        print "Can't load web2py icons - using default"
        hicon = win32gui.LoadIcon(0, win32con.IDI_APPLICATION)

    flags = win32gui.NIF_ICON | win32gui.NIF_MESSAGE\
       | win32gui.NIF_TIP
    nid = (
      self.hwnd,
      0,
      flags,
      win32con.WM_USER + 20,
      hicon,
      'web2py Framework',
      )
    try:
      win32gui.Shell_NotifyIcon(win32gui.NIM_MODIFY, nid)
    except:
      try:
        win32gui.Shell_NotifyIcon(win32gui.NIM_ADD, nid)
      except win32api.error:

        # This is common when windows is starting, and this code is hit
        # before the taskbar has been created.

        print 'Failed to add the taskbar icon - is explorer running?'

        # but keep running anyway - when explorer starts, we get the

  def OnRestart(
    self,
    hwnd,
    msg,
    wparam,
    lparam,
    ):
    self._DoCreateIcons()

  def OnDestroy(
    self,
    hwnd,
    msg,
    wparam,
    lparam,
    ):
    nid = (self.hwnd, 0)
    win32gui.Shell_NotifyIcon(win32gui.NIM_DELETE, nid)

  def OnTaskbarNotify(
    self,
    hwnd,
    msg,
    wparam,
    lparam,
    ):
    if lparam == win32con.WM_LBUTTONUP:
      pass
    elif lparam == win32con.WM_LBUTTONDBLCLK:
      pass
    elif lparam == win32con.WM_RBUTTONUP:
      menu = win32gui.CreatePopupMenu()
      win32gui.AppendMenu(menu, win32con.MF_STRING, 1023,
                'Toggle Display')
      win32gui.AppendMenu(menu, win32con.MF_SEPARATOR, 0, '')
      if self.serverState == self.EnumServerState.STOPPED:
        win32gui.AppendMenu(menu, win32con.MF_STRING, 1024,
                  'Start Server')
        win32gui.AppendMenu(menu, win32con.MF_STRING
                   | win32con.MF_GRAYED, 1025,
                  'Restart Server')
        win32gui.AppendMenu(menu, win32con.MF_STRING
                   | win32con.MF_GRAYED, 1026,
                  'Stop Server')
      else:
        win32gui.AppendMenu(menu, win32con.MF_STRING
                   | win32con.MF_GRAYED, 1024,
                  'Start Server')
        win32gui.AppendMenu(menu, win32con.MF_STRING, 1025,
                  'Restart Server')
        win32gui.AppendMenu(menu, win32con.MF_STRING, 1026,
                  'Stop Server')
      win32gui.AppendMenu(menu, win32con.MF_SEPARATOR, 0, '')
      win32gui.AppendMenu(menu, win32con.MF_STRING, 1027,
                'Quit (pid:%i)' % os.getpid())
      pos = win32gui.GetCursorPos()

      # See http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/winui/menus_0hdi.asp

      win32gui.SetForegroundWindow(self.hwnd)
      win32gui.TrackPopupMenu(
        menu,
        win32con.TPM_LEFTALIGN,
        pos[0],
        pos[1],
        0,
        self.hwnd,
        None,
        )
      win32api.PostMessage(self.hwnd, win32con.WM_NULL, 0, 0)
    return 1

  def OnCommand(
    self,
    hwnd,
    msg,
    wparam,
    lparam,
    ):
    id = win32api.LOWORD(wparam)
    if id == 1023:
      self.status.append(self.EnumStatus.TOGGLE)
    elif id == 1024:
      self.status.append(self.EnumStatus.START)
    elif id == 1025:
      self.status.append(self.EnumStatus.RESTART)
    elif id == 1026:
      self.status.append(self.EnumStatus.STOP)
    elif id == 1027:
      self.status.append(self.EnumStatus.QUIT)
      self.Destroy()
    else:
      print 'Unknown command -', id

  def Destroy(self):
    win32gui.DestroyWindow(self.hwnd)

  def SetServerRunning(self):
    self.serverState = self.EnumServerState.RUNNING
    self.__createIcon()

  def SetServerStopped(self):
    self.serverState = self.EnumServerState.STOPPED
    self.__createIcon()

  def __getIconRunning(self):
    return 'AAABAAEAEBAQAAAAAAAoAQAAFgAAACgAAAAQAAAAIAAAAAEABAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAIXMGAABe/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABERAgAAIAAAEAACAAAgAAABEAIiACIgAAABAgAgIAIAEAECACAgAgABEAIiACACAAAAAAAAAAAAICACIiAiIAICAgIAACACAgICAgAAIAICAgICIiAiIAICAgIAACACAgICAgAAIAICAgICIiAiIAAAAAAAAAAAD//wAAhe8AAL3vAADMYwAA9a0AALWtAADMbQAA//8AAKwjAABV7QAAVe0AAFQjAABV7QAAVe0AAFQjAAD//wAA'

  def __getIconStopped(self):
    return 'AAABAAEAEBAQAAEABAAoAQAAFgAAACgAAAAQAAAAIAAAAAEABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJCdIAIXMGAABe/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAzMzMzMzMzAwERMjMzIzAzEDMyMzMjAzMxAzIiMyAjMzMwMjMjAzIzEzECMyAjMjMxEzAiAyMyMzMzMwAzMzMzIyMyACMiIzIyMjAzAyMyMjIyAjMwIzIyMjAyIiMCIzIyAjIzMyAyMjAyMjMzIwIyAjIyIiMiIDAzMzMzMzMzB//gAAhe0AAJ3rAADMYwAA9a0AALGNAADMLQAA/n8AAKwjAABVrQAAUc0AAFQjAABF5QAAVekAABQhAAB//gAA'

  def __loadFromFile(self, iconPath):
    hinst = win32api.GetModuleHandle(None)
    icon_flags = win32con.LR_LOADFROMFILE | win32con.LR_DEFAULTSIZE
    hicon = win32gui.LoadImage(
      hinst,
      iconPath,
      win32con.IMAGE_ICON,
      0,
      0,
      icon_flags,
      )
    return hicon

  class EnumStatus:

    TOGGLE = 0
    START = 1
    STOP = 2
    RESTART = 3
    QUIT = 4

  class EnumServerState:

    RUNNING = 0
    STOPPED = 1