Artifact Content

Artifact c126e3343cf9ccda2a24a421c96d72c510c64c9e:


all:
	@echo "Nothing to do."

tcpdump.png: tcpdump.xcf
	rm -f tcpdump.png
	xcf2png tcpdump.xcf

tcpdump-%x4.png: tcpdump.png
	@echo convert "$^" -colors 15 `echo "$@" | sed 's@^.*-\([0-9]*x[0-9]*\)x\([0-9]\).png@ -resize \1 -depth \2@'`  $@; \
	convert "$^" -colors 15 `echo "$@" | sed 's@^.*-\([0-9]*x[0-9]*\)x\([0-9]\).png@ -resize \1 -depth \2@'`  $@

tcpdump-%x8.png: tcpdump.png
	@echo convert "$^" -colors 255 `echo "$@" | sed 's@^.*-\([0-9]*x[0-9]*\)x\([0-9]\).png@ -resize \1 -depth \2@'`  $@; \
	convert "$^" -colors 255 `echo "$@" | sed 's@^.*-\([0-9]*x[0-9]*\)x\([0-9]\).png@ -resize \1 -depth \2@'`  $@

tcpdump-%x32.png: tcpdump.png
	@echo convert "$^" `echo "$@" | sed 's@^.*-\([0-9]*x[0-9]*\)x\([0-9]*\).png@ -resize \1 -depth \2@'`  $@; \
	convert "$^" `echo "$@" | sed 's@^.*-\([0-9]*x[0-9]*\)x\([0-9]*\).png@ -resize \1 -depth \2@'`  $@

tcpdump.ico: tcpdump-16x16x4.png tcpdump-16x16x8.png tcpdump-32x32x4.png tcpdump-32x32x8.png tcpdump-48x48x8.png tcpdump-16x16x32.png tcpdump-24x24x32.png tcpdump-32x32x32.png tcpdump-48x48x32.png tcpdump-64x64x32.png tcpdump-256x256x32.png
	convert $^ "$@"

clean:
	rm -f tcpdump.ico tcpdump.png tcpdump-*.png

.PHONY: clean all