Not logged in
Update of "List of files"

Many hyperlinks are disabled.
Use anonymous login to enable hyperlinks.

Overview

Artifact ID: ef14995eb5b4d4dc8dc9d44f76ef70c95841820b
Page Name:List of files
Date: 2010-12-06 00:38:52
Original User: petr
Parent: c9df3306217633fb117d18e7cf558a15b9982d55
Content
This page lists all files and folders present in firmware 0.2.89.
Relevant file names point to wiki pages describing them.

Version 0.2.89 2008.06.12 23:00 REL_0_2_88 CS2K Turkish patch. QA 2nd

/lost+found

/bin

/bin/mknod

/bin/gzip

/bin/route

/bin/sync

/bin/chmod

/bin/mv

/bin/true

/bin/pwd

/bin/env

/bin/false

/bin/sh

/bin/killall

/bin/ln

/bin/lsmod

/bin/cat

/bin/chown

/bin/egrep

/bin/ifconfig

/bin/rdate

/bin/rm

/bin/ftpd

/bin/mkdir

/bin/umount

/bin/yes

/bin/df

/bin/eraseall

/bin/rmdir

/bin/zcat

/bin/touch

/bin/busybox

/bin/more

/bin/usleep

/bin/udhcpd

/bin/du

/bin/ls

/bin/watchdog

/bin/date

/bin/fuser

/bin/insmod

/bin/getty

/bin/sed

/bin/reboot

/bin/ucb_vol.sh

/bin/makelinks

/bin/dd

/bin/clear

/bin/md5sum

/bin/ftpget

/bin/expr

/bin/kill

/bin/telnet

/bin/dmesg

/bin/echo

/bin/ps

/bin/cp

/bin/wget

/bin/ash

/bin/modprobe

/bin/top

/bin/test

/bin/reset

/bin/hostname

/bin/mount

/bin/uptime

/bin/rz

/bin/telnetd

/bin/inetd

/bin/init

/bin/mkfifo

/bin/basename

/bin/uname

/bin/grep

/bin/gunzip

/bin/ping

/bin/linuxrc

/bin/tar

/bin/cut

/bin/rmmod

/bin/vi

/bin/sz

/bin/free

/bin/udhcpc

/bin/awk

/bin/sleep

/bin/pidof

/bin/login

/bin/time

/bin/cmp

/bin/mke2fs

/bin/mknod_fl

/bin/fdisk

/bin/mdoc

/bin/tffs_tools

/bin/tmp_showcolor

/bin/first_mmc_install

/bin/sh.org

/dev

/dev/.devfsd

/dev/misc

/dev/misc/apm_bios

/dev/misc/rtc

/dev/shm

/dev/shm/var

/dev/shm/var/log

/dev/shm/var/log/mmi.log

/dev/shm/var/lib

/dev/shm/var/lib/nfs

/dev/shm/var/lib/nfs/statd

/dev/shm/var/lock

/dev/shm/var/run

/dev/shm/var/run/inetd.pid

/dev/shm/var/run/pcmcia-scheme

/dev/shm/tmp

/dev/shm/tmp/.update.sock

/dev/shm/tmp/web.pid

/dev/shm/tmp/ipaddr.info

/dev/shm/tmp/01mediatx.cfg

/dev/shm/tmp/01mediarx.cfg

/dev/shm/tmp/arping.info

/dev/shm/tmp/dhcpcd-eth0.cache

/dev/shm/tmp/dhcpcd-eth0.pid

/dev/shm/tmp/tmpRSSI

/dev/shm/tmp/dhcpcd-eth0.info

/dev/shm/tmp/wifi_getlinkstate

/dev/shm/tmp/vdcisock

/dev/shm/tmp/TUP.vrg

/dev/shm/tmp/wpa_supplicant.conf

/dev/shm/tmp/tempmessage

/dev/mem

/dev/kmem

/dev/null

/dev/port

/dev/zero

/dev/full

/dev/random

/dev/urandom

/dev/fb

/dev/fb/0

/dev/fb/1

/dev/fb/2

/dev/fb/3

/dev/fb/4

/dev/tty

/dev/console

/dev/vc

/dev/vc/1

/dev/vc/2

/dev/vc/3

/dev/vc/4

/dev/vc/5

/dev/vc/6

/dev/vc/7

/dev/vc/8

/dev/vc/9

/dev/vc/10

/dev/vc/11

/dev/vc/12

/dev/vc/13

/dev/vc/14

/dev/vc/15

/dev/vc/16

/dev/vc/17

/dev/vc/18

/dev/vc/19

/dev/vc/20

/dev/vc/21

/dev/vc/22

/dev/vc/23

/dev/vc/24

/dev/vc/25

/dev/vc/26

/dev/vc/27

/dev/vc/28

/dev/vc/29

/dev/vc/30

/dev/vc/31

/dev/vc/32

/dev/vc/33

/dev/vc/34

/dev/vc/35

/dev/vc/36

/dev/vc/37

/dev/vc/38

/dev/vc/39

/dev/vc/40

/dev/vc/41

/dev/vc/42

/dev/vc/43

/dev/vc/44

/dev/vc/45

/dev/vc/46

/dev/vc/47

/dev/vc/48

/dev/vc/49

/dev/vc/50

/dev/vc/51

/dev/vc/52

/dev/vc/53

/dev/vc/54

/dev/vc/55

/dev/vc/56

/dev/vc/57

/dev/vc/58

/dev/vc/59

/dev/vc/60

/dev/vc/61

/dev/vc/62

/dev/vc/63

/dev/vc/0

/dev/ptmx

/dev/pty

/dev/pty/m0

/dev/pty/m1

/dev/pty/m2

/dev/pty/m3

/dev/pty/m4

/dev/pty/m5

/dev/pty/m6

/dev/pty/m7

/dev/pty/m8

/dev/pty/m9

/dev/pty/m10

/dev/pty/m11

/dev/pty/m12

/dev/pty/m13

/dev/pty/m14

/dev/pty/m15

/dev/pty/m16

/dev/pty/m17

/dev/pty/m18

/dev/pty/m19

/dev/pty/m20

/dev/pty/m21

/dev/pty/m22

/dev/pty/m23

/dev/pty/m24

/dev/pty/m25

/dev/pty/m26

/dev/pty/m27

/dev/pty/m28

/dev/pty/m29

/dev/pty/m30

/dev/pty/m31

/dev/pty/m32

/dev/pty/m33

/dev/pty/m34

/dev/pty/m35

/dev/pty/m36

/dev/pty/m37

/dev/pty/m38

/dev/pty/m39

/dev/pty/m40

/dev/pty/m41

/dev/pty/m42

/dev/pty/m43

/dev/pty/m44

/dev/pty/m45

/dev/pty/m46

/dev/pty/m47

/dev/pty/m48

/dev/pty/m49

/dev/pty/m50

/dev/pty/m51

/dev/pty/m52

/dev/pty/m53

/dev/pty/m54

/dev/pty/m55

/dev/pty/m56

/dev/pty/m57

/dev/pty/m58

/dev/pty/m59

/dev/pty/m60

/dev/pty/m61

/dev/pty/m62

/dev/pty/m63

/dev/pty/m64

/dev/pty/m65

/dev/pty/m66

/dev/pty/m67

/dev/pty/m68

/dev/pty/m69

/dev/pty/m70

/dev/pty/m71

/dev/pty/m72

/dev/pty/m73

/dev/pty/m74

/dev/pty/m75

/dev/pty/m76

/dev/pty/m77

/dev/pty/m78

/dev/pty/m79

/dev/pty/m80

/dev/pty/m81

/dev/pty/m82

/dev/pty/m83

/dev/pty/m84

/dev/pty/m85

/dev/pty/m86

/dev/pty/m87

/dev/pty/m88

/dev/pty/m89

/dev/pty/m90

/dev/pty/m91

/dev/pty/m92

/dev/pty/m93

/dev/pty/m94

/dev/pty/m95

/dev/pty/m96

/dev/pty/m97

/dev/pty/m98

/dev/pty/m99

/dev/pty/m100

/dev/pty/m101

/dev/pty/m102

/dev/pty/m103

/dev/pty/m104

/dev/pty/m105

/dev/pty/m106

/dev/pty/m107

/dev/pty/m108

/dev/pty/m109

/dev/pty/m110

/dev/pty/m111

/dev/pty/m112

/dev/pty/m113

/dev/pty/m114

/dev/pty/m115

/dev/pty/m116

/dev/pty/m117

/dev/pty/m118

/dev/pty/m119

/dev/pty/m120

/dev/pty/m121

/dev/pty/m122

/dev/pty/m123

/dev/pty/m124

/dev/pty/m125

/dev/pty/m126

/dev/pty/m127

/dev/pty/m128

/dev/pty/m129

/dev/pty/m130

/dev/pty/m131

/dev/pty/m132

/dev/pty/m133

/dev/pty/m134

/dev/pty/m135

/dev/pty/m136

/dev/pty/m137

/dev/pty/m138

/dev/pty/m139

/dev/pty/m140

/dev/pty/m141

/dev/pty/m142

/dev/pty/m143

/dev/pty/m144

/dev/pty/m145

/dev/pty/m146

/dev/pty/m147

/dev/pty/m148

/dev/pty/m149

/dev/pty/m150

/dev/pty/m151

/dev/pty/m152

/dev/pty/m153

/dev/pty/m154

/dev/pty/m155

/dev/pty/m156

/dev/pty/m157

/dev/pty/m158

/dev/pty/m159

/dev/pty/m160

/dev/pty/m161

/dev/pty/m162

/dev/pty/m163

/dev/pty/m164

/dev/pty/m165

/dev/pty/m166

/dev/pty/m167

/dev/pty/m168

/dev/pty/m169

/dev/pty/m170

/dev/pty/m171

/dev/pty/m172

/dev/pty/m173

/dev/pty/m174

/dev/pty/m175

/dev/pty/m176

/dev/pty/m177

/dev/pty/m178

/dev/pty/m179

/dev/pty/m180

/dev/pty/m181

/dev/pty/m182

/dev/pty/m183

/dev/pty/m184

/dev/pty/m185

/dev/pty/m186

/dev/pty/m187

/dev/pty/m188

/dev/pty/m189

/dev/pty/m190

/dev/pty/m191

/dev/pty/m192

/dev/pty/m193

/dev/pty/m194

/dev/pty/m195

/dev/pty/m196

/dev/pty/m197

/dev/pty/m198

/dev/pty/m199

/dev/pty/m200

/dev/pty/m201

/dev/pty/m202

/dev/pty/m203

/dev/pty/m204

/dev/pty/m205

/dev/pty/m206

/dev/pty/m207

/dev/pty/m208

/dev/pty/m209

/dev/pty/m210

/dev/pty/m211

/dev/pty/m212

/dev/pty/m213

/dev/pty/m214

/dev/pty/m215

/dev/pty/m216

/dev/pty/m217

/dev/pty/m218

/dev/pty/m219

/dev/pty/m220

/dev/pty/m221

/dev/pty/m222

/dev/pty/m223

/dev/pty/m224

/dev/pty/m225

/dev/pty/m226

/dev/pty/m227

/dev/pty/m228

/dev/pty/m229

/dev/pty/m230

/dev/pty/m231

/dev/pty/m232

/dev/pty/m233

/dev/pty/m234

/dev/pty/m235

/dev/pty/m236

/dev/pty/m237

/dev/pty/m238

/dev/pty/m239

/dev/pty/m240

/dev/pty/m241

/dev/pty/m242

/dev/pty/m243

/dev/pty/m244

/dev/pty/m245

/dev/pty/m246

/dev/pty/m247

/dev/pty/m248

/dev/pty/m249

/dev/pty/m250

/dev/pty/m251

/dev/pty/m252

/dev/pty/m253

/dev/pty/m254

/dev/pty/m255

/dev/pts

/dev/pts/0

/dev/vcc

/dev/vcc/0

/dev/vcc/a

/dev/vcc/1

/dev/vcc/a1

/dev/tts

/dev/tts/0

/dev/tts/1

/dev/tts/2

/dev/cua

/dev/cua/0

/dev/cua/1

/dev/cua/2

/dev/rd

/dev/rd/0

/dev/rd/1

/dev/rd/2

/dev/rd/3

/dev/rd/4

/dev/rd/5

/dev/rd/6

/dev/rd/7

/dev/rd/8

/dev/rd/9

/dev/rd/10

/dev/rd/11

/dev/rd/12

/dev/rd/13

/dev/rd/14

/dev/rd/15

/dev/rd/initrd

/dev/loop

/dev/loop/0

/dev/loop/1

/dev/loop/2

/dev/loop/3

/dev/loop/4

/dev/loop/5

/dev/loop/6

/dev/loop/7

/dev/ppp

/dev/sound

/dev/sound/dsp

/dev/sound/mixer

/dev/usb

/dev/initrd

/dev/root

/dev/fb0

/dev/fb1

/dev/fb2

/dev/fb3

/dev/fb4

/dev/tty0

/dev/tty1

/dev/tty2

/dev/video0

/dev/dsp

/dev/mixer

/dev/ttyS0

/dev/ttyS1

/dev/ttyS2

/dev/rtc

/dev/tffsa

/dev/tffsa1

/dev/tffsa2

/dev/tffsa3

/dev/tffsa4

/dev/tffsa5

/dev/tffsa6

/dev/tffsa7

/dev/tffsa8

/dev/tffsb

/dev/tffsb1

/dev/tffsb2

/dev/tffsb3

/dev/tffsb4

/dev/tffsb5

/dev/tffsb6

/dev/tffsb7

/dev/tffsb8

/dev/tffsc

/dev/tffsc1

/dev/tffsc2

/dev/tffsc3

/dev/tffsc4

/dev/tffsc5

/dev/tffsc6

/dev/tffsc7

/dev/tffsc8

/dev/tffsd

/dev/tffsd1

/dev/tffsd2

/dev/tffsd3

/dev/tffsd4

/dev/tffsd5

/dev/tffsd6

/dev/tffsd7

/dev/tffsd8

/dev/tffse

/dev/tffse1

/dev/tffse2

/dev/tffse3

/dev/tffse4

/dev/tffse5

/dev/tffse6

/dev/tffse7

/dev/tffse8

/dev/tffsf

/dev/tffsf1

/dev/tffsf2

/dev/tffsf3

/dev/tffsf4

/dev/tffsf5

/dev/tffsf6

/dev/tffsf7

/dev/tffsf8

/dev/tffsg

/dev/tffsg1

/dev/tffsg2

/dev/tffsg3

/dev/tffsg4

/dev/tffsg5

/dev/tffsg6

/dev/tffsg7

/dev/tffsg8

/dev/tffsh

/dev/tffsh1

/dev/tffsh2

/dev/tffsh3

/dev/tffsh4

/dev/tffsh5

/dev/tffsh6

/dev/tffsh7

/dev/tffsh8

/dev/tffs

/dev/tffs/disc0

/dev/tffs/disc0/disc

/dev/tffs/disc0/part1

/dev/discs

/dev/discs/disc0

/dev/v4l

/dev/v4l/video0

/dev/dspg

/dev/mmcda

/dev/mmcda1

/dev/MMC_DETECT

/dev/ETH0_CHECK

/dev/MIDI

/etc

/etc/modules.conf

/etc/ppp

/etc/ld.so.cache

/etc/fstab

/etc/nsswitch.conf

/etc/resolv.conf

/etc/localtime

/etc/var

/etc/var/run

/etc/var/run/pcmcia-scheme

/etc/var/run/inetd.pid

/etc/var/lock

/etc/var/lib

/etc/var/lib/nfs

/etc/var/lib/nfs/statd

/etc/services

/etc/protocols

/etc/group

/etc/ld.so.conf

/etc/inittab

/etc/passwd

/etc/inetd.conf

/etc/host.conf

/etc/hosts

/etc/mtab

/etc/init.d

/etc/init.d/rcS

/etc/profile

/etc/nofilter_tffs.o

/home

/lib

/lib/libnss_files.so.2

/lib/libm.so.6

/lib/libnss_dns.so.2

/lib/ld-2.3.3.so

/lib/libstdc++.so.6

/lib/modules

/lib/libnsl.so.1

/lib/libutil.so.1

/lib/libc.so.6

/lib/ld-linux.so.2

/lib/libpthread.so.0

/lib/libgcc_s.so.1

/lib/locale

/lib/gconv

/lib/libresolv.so.2

/lib/libcrypt.so.1

/lib/libdl.so.2

/lib/libc-2.3.3.so

/lib/libext2fs.so

/lib/libcom_err.so

/lib/libblkid.so

/lib/libuuid.so

/lib/libe2p.so

/lib/libext2fs.so.2

/lib/libcom_err.so.2

/lib/libblkid.so.1

/lib/libuuid.so.1

/lib/libe2p.so.2

/lvp2890_root_version.txt

/mnt

/mnt/jffs2-magic

/opt

/proc

/proc/video

/proc/video/dev

/proc/video/dev/video0

/proc/mmc

/proc/mmc/host0

/proc/modem_emctl

/proc/misc

/proc/fb

/proc/mach-type

/proc/cpu

/proc/cpu/alignment

/proc/bus

/proc/bus/i2c-0

/proc/bus/i2c

/proc/tty

/proc/tty/drivers

/proc/tty/ldiscs

/proc/tty/driver

/proc/tty/driver/serial

/proc/tty/ldisc

/proc/driver

/proc/driver/hook_sense

/proc/driver/rtc

/proc/fs

/proc/sys

/proc/sys/sunrpc

/proc/sys/sunrpc/nlm_debug

/proc/sys/sunrpc/nfsd_debug

/proc/sys/sunrpc/nfs_debug

/proc/sys/sunrpc/rpc_debug

/proc/sys/abi

/proc/sys/abi/fake_utsname

/proc/sys/abi/trace

/proc/sys/abi/defhandler_libcso

/proc/sys/abi/defhandler_lcall7

/proc/sys/abi/defhandler_elf

/proc/sys/abi/defhandler_coff

/proc/sys/dev

/proc/sys/debug

/proc/sys/fs

/proc/sys/fs/lease-break-time

/proc/sys/fs/dir-notify-enable

/proc/sys/fs/leases-enable

/proc/sys/fs/overflowgid

/proc/sys/fs/overflowuid

/proc/sys/fs/dentry-state

/proc/sys/fs/file-max

/proc/sys/fs/file-nr

/proc/sys/fs/inode-state

/proc/sys/fs/inode-nr

/proc/sys/proc

/proc/sys/net

/proc/sys/net/unix

/proc/sys/net/unix/max_dgram_qlen

/proc/sys/net/ipv4

/proc/sys/net/ipv4/conf

/proc/sys/net/ipv4/conf/eth0

/proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/force_igmp_version

/proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/arp_filter

/proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/tag

/proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/log_martians

/proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/bootp_relay

/proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/medium_id

/proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/proxy_arp

/proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/accept_source_route

/proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/send_redirects

/proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/rp_filter

/proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/shared_media

/proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/secure_redirects

/proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/accept_redirects

/proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/mc_forwarding

/proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/forwarding

/proc/sys/net/ipv4/conf/lo

/proc/sys/net/ipv4/conf/lo/force_igmp_version

/proc/sys/net/ipv4/conf/lo/arp_filter

/proc/sys/net/ipv4/conf/lo/tag

/proc/sys/net/ipv4/conf/lo/log_martians

/proc/sys/net/ipv4/conf/lo/bootp_relay

/proc/sys/net/ipv4/conf/lo/medium_id

/proc/sys/net/ipv4/conf/lo/proxy_arp

/proc/sys/net/ipv4/conf/lo/accept_source_route

/proc/sys/net/ipv4/conf/lo/send_redirects

/proc/sys/net/ipv4/conf/lo/rp_filter

/proc/sys/net/ipv4/conf/lo/shared_media

/proc/sys/net/ipv4/conf/lo/secure_redirects

/proc/sys/net/ipv4/conf/lo/accept_redirects

/proc/sys/net/ipv4/conf/lo/mc_forwarding

/proc/sys/net/ipv4/conf/lo/forwarding

/proc/sys/net/ipv4/conf/default

/proc/sys/net/ipv4/conf/default/force_igmp_version

/proc/sys/net/ipv4/conf/default/arp_filter

/proc/sys/net/ipv4/conf/default/tag

/proc/sys/net/ipv4/conf/default/log_martians

/proc/sys/net/ipv4/conf/default/bootp_relay

/proc/sys/net/ipv4/conf/default/medium_id

/proc/sys/net/ipv4/conf/default/proxy_arp

/proc/sys/net/ipv4/conf/default/accept_source_route

/proc/sys/net/ipv4/conf/default/send_redirects

/proc/sys/net/ipv4/conf/default/rp_filter

/proc/sys/net/ipv4/conf/default/shared_media

/proc/sys/net/ipv4/conf/default/secure_redirects

/proc/sys/net/ipv4/conf/default/accept_redirects

/proc/sys/net/ipv4/conf/default/mc_forwarding

/proc/sys/net/ipv4/conf/default/forwarding

/proc/sys/net/ipv4/conf/all

/proc/sys/net/ipv4/conf/all/force_igmp_version

/proc/sys/net/ipv4/conf/all/arp_filter

/proc/sys/net/ipv4/conf/all/tag

/proc/sys/net/ipv4/conf/all/log_martians

/proc/sys/net/ipv4/conf/all/bootp_relay

/proc/sys/net/ipv4/conf/all/medium_id

/proc/sys/net/ipv4/conf/all/proxy_arp

/proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_source_route

/proc/sys/net/ipv4/conf/all/send_redirects

/proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter

/proc/sys/net/ipv4/conf/all/shared_media

/proc/sys/net/ipv4/conf/all/secure_redirects

/proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_redirects

/proc/sys/net/ipv4/conf/all/mc_forwarding

/proc/sys/net/ipv4/conf/all/forwarding

/proc/sys/net/ipv4/neigh

/proc/sys/net/ipv4/neigh/eth0

/proc/sys/net/ipv4/neigh/eth0/locktime

/proc/sys/net/ipv4/neigh/eth0/proxy_delay

/proc/sys/net/ipv4/neigh/eth0/anycast_delay

/proc/sys/net/ipv4/neigh/eth0/proxy_qlen

/proc/sys/net/ipv4/neigh/eth0/unres_qlen

/proc/sys/net/ipv4/neigh/eth0/gc_stale_time

/proc/sys/net/ipv4/neigh/eth0/delay_first_probe_time

/proc/sys/net/ipv4/neigh/eth0/base_reachable_time

/proc/sys/net/ipv4/neigh/eth0/retrans_time

/proc/sys/net/ipv4/neigh/eth0/app_solicit

/proc/sys/net/ipv4/neigh/eth0/ucast_solicit

/proc/sys/net/ipv4/neigh/eth0/mcast_solicit

/proc/sys/net/ipv4/neigh/lo

/proc/sys/net/ipv4/neigh/lo/locktime

/proc/sys/net/ipv4/neigh/lo/proxy_delay

/proc/sys/net/ipv4/neigh/lo/anycast_delay

/proc/sys/net/ipv4/neigh/lo/proxy_qlen

/proc/sys/net/ipv4/neigh/lo/unres_qlen

/proc/sys/net/ipv4/neigh/lo/gc_stale_time

/proc/sys/net/ipv4/neigh/lo/delay_first_probe_time

/proc/sys/net/ipv4/neigh/lo/base_reachable_time

/proc/sys/net/ipv4/neigh/lo/retrans_time

/proc/sys/net/ipv4/neigh/lo/app_solicit

/proc/sys/net/ipv4/neigh/lo/ucast_solicit

/proc/sys/net/ipv4/neigh/lo/mcast_solicit

/proc/sys/net/ipv4/neigh/default

/proc/sys/net/ipv4/neigh/default/gc_thresh3

/proc/sys/net/ipv4/neigh/default/gc_thresh2

/proc/sys/net/ipv4/neigh/default/gc_thresh1

/proc/sys/net/ipv4/neigh/default/gc_interval

/proc/sys/net/ipv4/neigh/default/locktime

/proc/sys/net/ipv4/neigh/default/proxy_delay

/proc/sys/net/ipv4/neigh/default/anycast_delay

/proc/sys/net/ipv4/neigh/default/proxy_qlen

/proc/sys/net/ipv4/neigh/default/unres_qlen

/proc/sys/net/ipv4/neigh/default/gc_stale_time

/proc/sys/net/ipv4/neigh/default/delay_first_probe_time

/proc/sys/net/ipv4/neigh/default/base_reachable_time

/proc/sys/net/ipv4/neigh/default/retrans_time

/proc/sys/net/ipv4/neigh/default/app_solicit

/proc/sys/net/ipv4/neigh/default/ucast_solicit

/proc/sys/net/ipv4/neigh/default/mcast_solicit

/proc/sys/net/ipv4/ipfrag_secret_interval

/proc/sys/net/ipv4/tcp_low_latency

/proc/sys/net/ipv4/tcp_frto

/proc/sys/net/ipv4/tcp_tw_reuse

/proc/sys/net/ipv4/icmp_ratemask

/proc/sys/net/ipv4/icmp_ratelimit

/proc/sys/net/ipv4/tcp_adv_win_scale

/proc/sys/net/ipv4/tcp_app_win

/proc/sys/net/ipv4/tcp_rmem

/proc/sys/net/ipv4/tcp_wmem

/proc/sys/net/ipv4/tcp_mem

/proc/sys/net/ipv4/tcp_dsack

/proc/sys/net/ipv4/tcp_ecn

/proc/sys/net/ipv4/tcp_reordering

/proc/sys/net/ipv4/tcp_fack

/proc/sys/net/ipv4/tcp_orphan_retries

/proc/sys/net/ipv4/inet_peer_gc_maxtime

/proc/sys/net/ipv4/inet_peer_gc_mintime

/proc/sys/net/ipv4/inet_peer_maxttl

/proc/sys/net/ipv4/inet_peer_minttl

/proc/sys/net/ipv4/inet_peer_threshold

/proc/sys/net/ipv4/igmp_max_memberships

/proc/sys/net/ipv4/route

/proc/sys/net/ipv4/route/secret_interval

/proc/sys/net/ipv4/route/min_adv_mss

/proc/sys/net/ipv4/route/min_pmtu

/proc/sys/net/ipv4/route/mtu_expires

/proc/sys/net/ipv4/route/gc_elasticity

/proc/sys/net/ipv4/route/error_burst

/proc/sys/net/ipv4/route/error_cost

/proc/sys/net/ipv4/route/redirect_silence

/proc/sys/net/ipv4/route/redirect_number

/proc/sys/net/ipv4/route/redirect_load

/proc/sys/net/ipv4/route/gc_interval

/proc/sys/net/ipv4/route/gc_timeout

/proc/sys/net/ipv4/route/gc_min_interval

/proc/sys/net/ipv4/route/max_size

/proc/sys/net/ipv4/route/gc_thresh

/proc/sys/net/ipv4/route/max_delay

/proc/sys/net/ipv4/route/min_delay

/proc/sys/net/ipv4/route/flush

/proc/sys/net/ipv4/icmp_ignore_bogus_error_responses

/proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts

/proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all

/proc/sys/net/ipv4/ip_local_port_range

/proc/sys/net/ipv4/tcp_max_syn_backlog

/proc/sys/net/ipv4/tcp_rfc1337

/proc/sys/net/ipv4/tcp_stdurg

/proc/sys/net/ipv4/tcp_abort_on_overflow

/proc/sys/net/ipv4/tcp_tw_recycle

/proc/sys/net/ipv4/tcp_fin_timeout

/proc/sys/net/ipv4/tcp_retries2

/proc/sys/net/ipv4/tcp_retries1

/proc/sys/net/ipv4/tcp_keepalive_intvl

/proc/sys/net/ipv4/tcp_keepalive_probes

/proc/sys/net/ipv4/tcp_keepalive_time

/proc/sys/net/ipv4/ipfrag_time

/proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr

/proc/sys/net/ipv4/ipfrag_low_thresh

/proc/sys/net/ipv4/ipfrag_high_thresh

/proc/sys/net/ipv4/tcp_max_tw_buckets

/proc/sys/net/ipv4/tcp_max_orphans

/proc/sys/net/ipv4/tcp_synack_retries

/proc/sys/net/ipv4/tcp_syn_retries

/proc/sys/net/ipv4/ip_nonlocal_bind

/proc/sys/net/ipv4/ip_no_pmtu_disc

/proc/sys/net/ipv4/ip_autoconfig

/proc/sys/net/ipv4/ip_default_ttl

/proc/sys/net/ipv4/ip_forward

/proc/sys/net/ipv4/tcp_retrans_collapse

/proc/sys/net/ipv4/tcp_sack

/proc/sys/net/ipv4/tcp_window_scaling

/proc/sys/net/ipv4/tcp_timestamps

/proc/sys/net/ethernet

/proc/sys/net/802

/proc/sys/net/core

/proc/sys/net/core/somaxconn

/proc/sys/net/core/hot_list_length

/proc/sys/net/core/optmem_max

/proc/sys/net/core/message_burst

/proc/sys/net/core/message_cost

/proc/sys/net/core/mod_cong

/proc/sys/net/core/lo_cong

/proc/sys/net/core/no_cong

/proc/sys/net/core/no_cong_thresh

/proc/sys/net/core/netdev_max_backlog

/proc/sys/net/core/dev_weight

/proc/sys/net/core/rmem_default

/proc/sys/net/core/wmem_default

/proc/sys/net/core/rmem_max

/proc/sys/net/core/wmem_max

/proc/sys/vm

/proc/sys/vm/block_dump

/proc/sys/vm/laptop_mode

/proc/sys/vm/max_map_count

/proc/sys/vm/max-readahead

/proc/sys/vm/min-readahead

/proc/sys/vm/page-cluster

/proc/sys/vm/pagetable_cache

/proc/sys/vm/kswapd

/proc/sys/vm/overcommit_memory

/proc/sys/vm/bdflush

/proc/sys/vm/vm_passes

/proc/sys/vm/vm_lru_balance_ratio

/proc/sys/vm/vm_mapped_ratio

/proc/sys/vm/vm_cache_scan_ratio

/proc/sys/vm/vm_vfs_scan_ratio

/proc/sys/vm/vm_gfp_debug

/proc/sys/kernel

/proc/sys/kernel/overflowgid

/proc/sys/kernel/overflowuid

/proc/sys/kernel/random

/proc/sys/kernel/random/uuid

/proc/sys/kernel/random/boot_id

/proc/sys/kernel/random/write_wakeup_threshold

/proc/sys/kernel/random/read_wakeup_threshold

/proc/sys/kernel/random/entropy_avail

/proc/sys/kernel/random/poolsize

/proc/sys/kernel/threads-max

/proc/sys/kernel/cad_pid

/proc/sys/kernel/sem

/proc/sys/kernel/msgmnb

/proc/sys/kernel/msgmni

/proc/sys/kernel/msgmax

/proc/sys/kernel/shmmni

/proc/sys/kernel/shmall

/proc/sys/kernel/shmmax

/proc/sys/kernel/rtsig-max

/proc/sys/kernel/rtsig-nr

/proc/sys/kernel/hotplug

/proc/sys/kernel/printk

/proc/sys/kernel/ctrl-alt-del

/proc/sys/kernel/real-root-dev

/proc/sys/kernel/cap-bound

/proc/sys/kernel/tainted

/proc/sys/kernel/core_pattern

/proc/sys/kernel/core_setuid_ok

/proc/sys/kernel/core_uses_pid

/proc/sys/kernel/panic

/proc/sys/kernel/domainname

/proc/sys/kernel/hostname

/proc/sys/kernel/version

/proc/sys/kernel/osrelease

/proc/sys/kernel/ostype

/proc/sysvipc

/proc/sysvipc/shm

/proc/sysvipc/msg

/proc/sysvipc/sem

/proc/net

/proc/net/ip_tables_matches

/proc/net/ip_tables_targets

/proc/net/ip_tables_names

/proc/net/vlan

/proc/net/vlan/config

/proc/net/packet

/proc/net/unix

/proc/net/udp

/proc/net/tcp

/proc/net/sockstat

/proc/net/snmp

/proc/net/netstat

/proc/net/raw

/proc/net/mcfilter

/proc/net/igmp

/proc/net/rt_acct

/proc/net/rt_cache_stat

/proc/net/rt_cache

/proc/net/route

/proc/net/arp

/proc/net/netlink

/proc/net/psched

/proc/net/dev_mcast

/proc/net/wireless

/proc/net/drivers

/proc/net/softnet_stat

/proc/net/dev

/proc/net/rpc

/proc/net/rpc/nfs

/proc/kcore

/proc/ksyms

/proc/slabinfo

/proc/partitions

/proc/iomem

/proc/ioports

/proc/cpuinfo

/proc/kmsg

/proc/mounts

/proc/execdomains

/proc/swaps

/proc/locks

/proc/cmdline

/proc/filesystems

/proc/interrupts

/proc/devices

/proc/stat

/proc/modules

/proc/version

/proc/meminfo

/proc/uptime

/proc/loadavg

/proc/self

/proc/1

/proc/1/fd

/proc/1/fd/0

/proc/1/environ

/proc/1/status

/proc/1/cmdline

/proc/1/stat

/proc/1/statm

/proc/1/maps

/proc/1/mem

/proc/1/cwd

/proc/1/root

/proc/1/exe

/proc/1/mounts

/proc/2

/proc/2/fd

/proc/2/environ

/proc/2/status

/proc/2/cmdline

/proc/2/stat

/proc/2/statm

/proc/2/maps

/proc/2/mem

/proc/2/cwd

/proc/2/root

/proc/2/exe

/proc/2/mounts

/proc/3

/proc/3/fd

/proc/3/environ

/proc/3/status

/proc/3/cmdline

/proc/3/stat

/proc/3/statm

/proc/3/maps

/proc/3/mem

/proc/3/cwd

/proc/3/root

/proc/3/exe

/proc/3/mounts

/proc/4

/proc/4/fd

/proc/4/environ

/proc/4/status

/proc/4/cmdline

/proc/4/stat

/proc/4/statm

/proc/4/maps

/proc/4/mem

/proc/4/cwd

/proc/4/root

/proc/4/exe

/proc/4/mounts

/proc/5

/proc/5/fd

/proc/5/environ

/proc/5/status

/proc/5/cmdline

/proc/5/stat

/proc/5/statm

/proc/5/maps

/proc/5/mem

/proc/5/cwd

/proc/5/root

/proc/5/exe

/proc/5/mounts

/proc/6

/proc/6/fd

/proc/6/environ

/proc/6/status

/proc/6/cmdline

/proc/6/stat

/proc/6/statm

/proc/6/maps

/proc/6/mem

/proc/6/cwd

/proc/6/root

/proc/6/exe

/proc/6/mounts

/proc/8

/proc/8/fd

/proc/8/environ

/proc/8/status

/proc/8/cmdline

/proc/8/stat

/proc/8/statm

/proc/8/maps

/proc/8/mem

/proc/8/cwd

/proc/8/root

/proc/8/exe

/proc/8/mounts

/proc/9

/proc/9/fd

/proc/9/environ

/proc/9/status

/proc/9/cmdline

/proc/9/stat

/proc/9/statm

/proc/9/maps

/proc/9/mem

/proc/9/cwd

/proc/9/root

/proc/9/exe

/proc/9/mounts

/proc/246

/proc/246/fd

/proc/246/environ

/proc/246/status

/proc/246/cmdline

/proc/246/stat

/proc/246/statm

/proc/246/maps

/proc/246/mem

/proc/246/cwd

/proc/246/root

/proc/246/exe

/proc/246/mounts

/proc/248

/proc/248/fd

/proc/248/environ

/proc/248/status

/proc/248/cmdline

/proc/248/stat

/proc/248/statm

/proc/248/maps

/proc/248/mem

/proc/248/cwd

/proc/248/root

/proc/248/exe

/proc/248/mounts

/proc/251

/proc/251/fd

/proc/251/fd/0

/proc/251/fd/1

/proc/251/fd/2

/proc/251/environ

/proc/251/status

/proc/251/cmdline

/proc/251/stat

/proc/251/statm

/proc/251/maps

/proc/251/mem

/proc/251/cwd

/proc/251/root

/proc/251/exe

/proc/251/mounts

/proc/283

/proc/283/fd

/proc/283/fd/0

/proc/283/fd/1

/proc/283/fd/2

/proc/283/fd/4

/proc/283/fd/5

/proc/283/environ

/proc/283/status

/proc/283/cmdline

/proc/283/stat

/proc/283/statm

/proc/283/maps

/proc/283/mem

/proc/283/cwd

/proc/283/root

/proc/283/exe

/proc/283/mounts

/proc/285

/proc/285/fd

/proc/285/fd/0

/proc/285/fd/1

/proc/285/fd/2

/proc/285/fd/10

/proc/285/environ

/proc/285/status

/proc/285/cmdline

/proc/285/stat

/proc/285/statm

/proc/285/maps

/proc/285/mem

/proc/285/cwd

/proc/285/root

/proc/285/exe

/proc/285/mounts

/proc/288

/proc/288/fd

/proc/288/fd/0

/proc/288/fd/1

/proc/288/fd/2

/proc/288/fd/3

/proc/288/fd/4

/proc/288/fd/5

/proc/288/fd/6

/proc/288/fd/7

/proc/288/fd/8

/proc/288/fd/9

/proc/288/fd/10

/proc/288/fd/11

/proc/288/fd/12

/proc/288/fd/13

/proc/288/fd/14

/proc/288/fd/15

/proc/288/fd/16

/proc/288/fd/17

/proc/288/fd/18

/proc/288/fd/19

/proc/288/fd/20

/proc/288/environ

/proc/288/status

/proc/288/cmdline

/proc/288/stat

/proc/288/statm

/proc/288/maps

/proc/288/mem

/proc/288/cwd

/proc/288/root

/proc/288/exe

/proc/288/mounts

/proc/657

/proc/657/fd

/proc/657/fd/0

/proc/657/fd/1

/proc/657/fd/2

/proc/657/fd/3

/proc/657/fd/4

/proc/657/fd/5

/proc/657/fd/6

/proc/657/fd/7

/proc/657/fd/8

/proc/657/fd/9

/proc/657/fd/10

/proc/657/fd/11

/proc/657/fd/12

/proc/657/environ

/proc/657/status

/proc/657/cmdline

/proc/657/stat

/proc/657/statm

/proc/657/maps

/proc/657/mem

/proc/657/cwd

/proc/657/root

/proc/657/exe

/proc/657/mounts

/proc/702

/proc/702/fd

/proc/702/fd/0

/proc/702/fd/1

/proc/702/fd/2

/proc/702/fd/3

/proc/702/fd/4

/proc/702/fd/5

/proc/702/fd/6

/proc/702/fd/7

/proc/702/fd/8

/proc/702/fd/9

/proc/702/fd/10

/proc/702/fd/11

/proc/702/fd/12

/proc/702/fd/13

/proc/702/fd/14

/proc/702/fd/15

/proc/702/fd/16

/proc/702/fd/17

/proc/702/fd/18

/proc/702/environ

/proc/702/status

/proc/702/cmdline

/proc/702/stat

/proc/702/statm

/proc/702/maps

/proc/702/mem

/proc/702/cwd

/proc/702/root

/proc/702/exe

/proc/702/mounts

/proc/703

/proc/703/fd

/proc/703/fd/0

/proc/703/fd/1

/proc/703/fd/2

/proc/703/fd/3

/proc/703/fd/4

/proc/703/fd/5

/proc/703/fd/6

/proc/703/fd/7

/proc/703/fd/8

/proc/703/fd/9

/proc/703/fd/10

/proc/703/fd/11

/proc/703/fd/12

/proc/703/fd/13

/proc/703/fd/14

/proc/703/fd/15

/proc/703/fd/16

/proc/703/fd/17

/proc/703/fd/18

/proc/703/environ

/proc/703/status

/proc/703/cmdline

/proc/703/stat

/proc/703/statm

/proc/703/maps

/proc/703/mem

/proc/703/cwd

/proc/703/root

/proc/703/exe

/proc/703/mounts

/proc/704

/proc/704/fd

/proc/704/fd/0

/proc/704/fd/1

/proc/704/fd/2

/proc/704/fd/3

/proc/704/fd/4

/proc/704/fd/5

/proc/704/fd/6

/proc/704/fd/7

/proc/704/fd/8

/proc/704/fd/9

/proc/704/fd/10

/proc/704/fd/11

/proc/704/fd/12

/proc/704/fd/13

/proc/704/fd/14

/proc/704/fd/15

/proc/704/fd/16

/proc/704/fd/17

/proc/704/fd/18

/proc/704/environ

/proc/704/status

/proc/704/cmdline

/proc/704/stat

/proc/704/statm

/proc/704/maps

/proc/704/mem

/proc/704/cwd

/proc/704/root

/proc/704/exe

/proc/704/mounts

/proc/705

/proc/705/fd

/proc/705/fd/0

/proc/705/fd/1

/proc/705/fd/2

/proc/705/fd/3

/proc/705/fd/4

/proc/705/fd/5

/proc/705/fd/6

/proc/705/fd/7

/proc/705/fd/8

/proc/705/fd/9

/proc/705/fd/10

/proc/705/fd/11

/proc/705/fd/12

/proc/705/fd/13

/proc/705/fd/14

/proc/705/fd/15

/proc/705/fd/16

/proc/705/fd/17

/proc/705/fd/18

/proc/705/environ

/proc/705/status

/proc/705/cmdline

/proc/705/stat

/proc/705/statm

/proc/705/maps

/proc/705/mem

/proc/705/cwd

/proc/705/root

/proc/705/exe

/proc/705/mounts

/proc/1343

/proc/1343/fd

/proc/1343/fd/0

/proc/1343/fd/1

/proc/1343/fd/2

/proc/1343/fd/3

/proc/1343/environ

/proc/1343/status

/proc/1343/cmdline

/proc/1343/stat

/proc/1343/statm

/proc/1343/maps

/proc/1343/mem

/proc/1343/cwd

/proc/1343/root

/proc/1343/exe

/proc/1343/mounts

/proc/2547

/proc/2547/fd

/proc/2547/fd/0

/proc/2547/fd/1

/proc/2547/fd/2

/proc/2547/fd/3

/proc/2547/environ

/proc/2547/status

/proc/2547/cmdline

/proc/2547/stat

/proc/2547/statm

/proc/2547/maps

/proc/2547/mem

/proc/2547/cwd

/proc/2547/root

/proc/2547/exe

/proc/2547/mounts

/proc/2548

/proc/2548/fd

/proc/2548/fd/0

/proc/2548/fd/1

/proc/2548/fd/2

/proc/2548/fd/10

/proc/2548/fd/11

/proc/2548/environ

/proc/2548/status

/proc/2548/cmdline

/proc/2548/stat

/proc/2548/statm

/proc/2548/maps

/proc/2548/mem

/proc/2548/cwd

/proc/2548/root

/proc/2548/exe

/proc/2548/mounts

/proc/2657

/proc/2657/fd

/proc/2657/fd/0

/proc/2657/fd/1

/proc/2657/fd/2

/proc/2657/fd/3

/proc/2657/fd/4

/proc/2657/fd/5

/proc/2657/fd/6

/proc/2657/environ

/proc/2657/status

/proc/2657/cmdline

/proc/2657/stat

/proc/2657/statm

/proc/2657/maps

/proc/2657/mem

/proc/2657/cwd

/proc/2657/root

/proc/2657/exe

/proc/2657/mounts

/sbin

/tmp

/usr

/usr/local

/usr/local/lgvp

/usr/local/lgvp/images

/usr/local/lgvp/images/alarm_01.png

/usr/local/lgvp/images/alarm_02.png

/usr/local/lgvp/images/alarm_03.png

/usr/local/lgvp/images/alarm_04.png

/usr/local/lgvp/images/alarm_set.png

/usr/local/lgvp/images/back_baloon.png

/usr/local/lgvp/images/back_in_call_01.png

/usr/local/lgvp/images/back_in_call_02.png

/usr/local/lgvp/images/back_in_call_03.png

/usr/local/lgvp/images/back_in_call_04.png

/usr/local/lgvp/images/back_in_call_wait.png

/usr/local/lgvp/images/baloon.png

/usr/local/lgvp/images/call_baloon01.png

/usr/local/lgvp/images/call_baloon02.png

/usr/local/lgvp/images/Callhold.png

/usr/local/lgvp/images/camera_disable.png

/usr/local/lgvp/images/checkbox_O.png

/usr/local/lgvp/images/checkbox_X.png

/usr/local/lgvp/images/Conferencecall.png

/usr/local/lgvp/images/copy.png

/usr/local/lgvp/images/depth_bg1.png

/usr/local/lgvp/images/depth_bg2.png

/usr/local/lgvp/images/depth_bg3.png

/usr/local/lgvp/images/depth_bg4.png

/usr/local/lgvp/images/depth_bg5.png

/usr/local/lgvp/images/depth_bg6.png

/usr/local/lgvp/images/depth_bg.png

/usr/local/lgvp/images/depth_selectbar2.png

/usr/local/lgvp/images/depth_selectbar_default.png

/usr/local/lgvp/images/depth_selectbar_disable_default.png

/usr/local/lgvp/images/depth_selectbar_disable.png

/usr/local/lgvp/images/depth_selectbar_flower.png

/usr/local/lgvp/images/depth_selectbar_nature.png

/usr/local/lgvp/images/depth_selectbar.png

/usr/local/lgvp/images/depth_selectbar_purple.png

/usr/local/lgvp/images/depth_title_01.png

/usr/local/lgvp/images/depth_title_02.png

/usr/local/lgvp/images/depth_title_03.png

/usr/local/lgvp/images/depth_title_04.png

/usr/local/lgvp/images/depth_title_05.png

/usr/local/lgvp/images/depth_title_06.png

/usr/local/lgvp/images/depth_underbar.png

/usr/local/lgvp/images/depth_unselectbar2.png

/usr/local/lgvp/images/depth_unselectbar_default.png

/usr/local/lgvp/images/depth_unselectbar.png

/usr/local/lgvp/images/dial_call.png

/usr/local/lgvp/images/end_call.png

/usr/local/lgvp/images/front_baloon.png

/usr/local/lgvp/images/emoticon

/usr/local/lgvp/images/emoticon/angry.png

/usr/local/lgvp/images/emoticon/bomb.png

/usr/local/lgvp/images/emoticon/broken_heart.png

/usr/local/lgvp/images/emoticon/coffee.png

/usr/local/lgvp/images/emoticon/cool.png

/usr/local/lgvp/images/emoticon/flower.png

/usr/local/lgvp/images/emoticon/heart.png

/usr/local/lgvp/images/emoticon/idea.png

/usr/local/lgvp/images/emoticon/joke.png

/usr/local/lgvp/images/emoticon/kiss.png

/usr/local/lgvp/images/emoticon/party.png

/usr/local/lgvp/images/emoticon/pirate.png

/usr/local/lgvp/images/emoticon/sad.png

/usr/local/lgvp/images/emoticon/smile.png

/usr/local/lgvp/images/emoticon/sun.png

/usr/local/lgvp/images/emoticon/wink.png

/usr/local/lgvp/images/emoticon/winner.png

/usr/local/lgvp/images/front_dial_call.png

/usr/local/lgvp/images/front_in_call_01.png

/usr/local/lgvp/images/front_in_call_02.png

/usr/local/lgvp/images/front_in_call_03.png

/usr/local/lgvp/images/front_in_call_04.png

/usr/local/lgvp/images/front_mic_mute.png

/usr/local/lgvp/images/front_mute.png

/usr/local/lgvp/images/front_out_call_01.png

/usr/local/lgvp/images/front_out_call_02.png

/usr/local/lgvp/images/front_out_call_03.png

/usr/local/lgvp/images/front_out_call_04.png

/usr/local/lgvp/images/front_speaker.png

/usr/local/lgvp/images/handbook.png

/usr/local/lgvp/images/icon_agenda.png

/usr/local/lgvp/images/icon_audio.png

/usr/local/lgvp/images/icon_bluetooth.png

/usr/local/lgvp/images/icon_callhistory_delete.png

/usr/local/lgvp/images/icon_callhistory_dialled.png

/usr/local/lgvp/images/icon_callhistory_received.png

/usr/local/lgvp/images/icon_call_int.png

/usr/local/lgvp/images/icon_calllog.png

/usr/local/lgvp/images/icon_call.png

/usr/local/lgvp/images/icon_directory.png

/usr/local/lgvp/images/icon_e-mail_envoy.png

/usr/local/lgvp/images/icon_e-mail.png

/usr/local/lgvp/images/icon_email.png

/usr/local/lgvp/images/icon_emailsetting.png

/usr/local/lgvp/images/icon_etc.png

/usr/local/lgvp/images/icon_fax_envoy.png

/usr/local/lgvp/images/icon_id.png

/usr/local/lgvp/images/icon_id_s.png

/usr/local/lgvp/images/icon_image.png

/usr/local/lgvp/images/icon_image_sound_delete_image.png

/usr/local/lgvp/images/icon_image_sound_delete.png

/usr/local/lgvp/images/icon_image_sound_delete_sound.png

/usr/local/lgvp/images/icon_image_sound_delete_video.png

/usr/local/lgvp/images/icon_image_sound_image.png

/usr/local/lgvp/images/icon_image_sound.png

/usr/local/lgvp/images/icon_image_sound_sound.png

/usr/local/lgvp/images/icon_image_sound_video.png

/usr/local/lgvp/images/icon_melody1.png

/usr/local/lgvp/images/icon_melody2.png

/usr/local/lgvp/images/icon_message_delete.png

/usr/local/lgvp/images/icon_message_email_delete_attachment.png

/usr/local/lgvp/images/icon_message_email_delete.png

/usr/local/lgvp/images/icon_message_email_download_attachment.png

/usr/local/lgvp/images/icon_message_email_download.png

/usr/local/lgvp/images/icon_message_email_draft.png

/usr/local/lgvp/images/icon_message_email_inbox_deread.png

/usr/local/lgvp/images/icon_message_email_inbox_deunread.png

/usr/local/lgvp/images/icon_message_email_inbox_read_attachment.png

/usr/local/lgvp/images/icon_message_email_inbox_read.png

/usr/local/lgvp/images/icon_message_email_inbox_re.png

/usr/local/lgvp/images/icon_message_email_inbox_unread.png

/usr/local/lgvp/images/icon_message_email_nodownload_attachment.png

/usr/local/lgvp/images/icon_message_email_nodownload.png

/usr/local/lgvp/images/icon_message_email_outbox.png

/usr/local/lgvp/images/icon_message_email_sent.png

/usr/local/lgvp/images/icon_message_email_unread_1.png

/usr/local/lgvp/images/icon_message_email_unread_2.png

/usr/local/lgvp/images/icon_message_email_unread_attachment_1.png

/usr/local/lgvp/images/icon_message_email_unread_attachment_2.png

/usr/local/lgvp/images/icon_message_mms_draft.png

/usr/local/lgvp/images/icon_message_mms_inbox_read.png

/usr/local/lgvp/images/icon_message_mms_inbox_unread_1.png

/usr/local/lgvp/images/icon_message_mms_inbox_unread_2.png

/usr/local/lgvp/images/icon_message_mms_outbox.png

/usr/local/lgvp/images/icon_message_mms.png

/usr/local/lgvp/images/icon_message_mms_sent.png

/usr/local/lgvp/images/icon_message.png

/usr/local/lgvp/images/icon_message_setting.png

/usr/local/lgvp/images/icon_message_sms_draft.png

/usr/local/lgvp/images/icon_message_sms_inbox_deread.png

/usr/local/lgvp/images/icon_message_sms_inbox_deunread.png

/usr/local/lgvp/images/icon_message_sms_inbox_read.png

/usr/local/lgvp/images/icon_message_sms_inbox_unread.png

/usr/local/lgvp/images/icon_message_sms_outbox.png

/usr/local/lgvp/images/icon_message_sms.png

/usr/local/lgvp/images/icon_mic_mute.png

/usr/local/lgvp/images/icon_message_sms_sent.png

/usr/local/lgvp/images/icon_message_template.png

/usr/local/lgvp/images/icon_miss_call_idle.png

/usr/local/lgvp/images/icon_miss_call.png

/usr/local/lgvp/images/icon_miss_call_red.png

/usr/local/lgvp/images/icon_mms_envoy.png

/usr/local/lgvp/images/icon_mms_receive.png

/usr/local/lgvp/images/icon_mms_save.png

/usr/local/lgvp/images/icon_mms_unload.png

/usr/local/lgvp/images/icon_mute.png

/usr/local/lgvp/images/icon_mwi.png

/usr/local/lgvp/images/icon_num_cell.png

/usr/local/lgvp/images/icon_num_fax.png

/usr/local/lgvp/images/icon_num_main.png

/usr/local/lgvp/images/icon_pbook.png

/usr/local/lgvp/images/icon_pbook_vip.png

/usr/local/lgvp/images/icon_photo.png

/usr/local/lgvp/images/icon_profile.png

/usr/local/lgvp/images/icon_sd_mmc.png

/usr/local/lgvp/images/icon_seting_profile.png

/usr/local/lgvp/images/icon_setting_audio.png

/usr/local/lgvp/images/icon_setting_phone.png

/usr/local/lgvp/images/icon_setting.png

/usr/local/lgvp/images/icon_setting_profile.png

/usr/local/lgvp/images/icon_setting_system_network.png

/usr/local/lgvp/images/icon_setting_system_network_wireless.png

/usr/local/lgvp/images/icon_setting_system.png

/usr/local/lgvp/images/icon_setting_system_reset.png

/usr/local/lgvp/images/icon_setting_system_technical.png

/usr/local/lgvp/images/icon_setting_video.png

/usr/local/lgvp/images/icon_setting_voip.png

/usr/local/lgvp/images/icon_sms_envoy.png

/usr/local/lgvp/images/icon_sms_letto.png

/usr/local/lgvp/images/icon_sms.png

/usr/local/lgvp/images/icon_sms_receive.png

/usr/local/lgvp/images/icon_speaker.png

/usr/local/lgvp/images/icon_TdE.png

/usr/local/lgvp/images/icon_TdE_teleservice.png

/usr/local/lgvp/images/icon_TdE_web.png

/usr/local/lgvp/images/icon_text.png

/usr/local/lgvp/images/icon_video2.png

/usr/local/lgvp/images/icon_video3.png

/usr/local/lgvp/images/icon_video_int.png

/usr/local/lgvp/images/icon_video.png

/usr/local/lgvp/images/icon_video_setting.png

/usr/local/lgvp/images/icon_vip.png

/usr/local/lgvp/images/icon_voip.png

/usr/local/lgvp/images/icon_wifi.png

/usr/local/lgvp/images/image_big.png

/usr/local/lgvp/images/image_error.png

/usr/local/lgvp/images/image_normal.png

/usr/local/lgvp/images/in_call_01.png

/usr/local/lgvp/images/in_call_02.png

/usr/local/lgvp/images/in_call_03.png

/usr/local/lgvp/images/in_call_04.png

/usr/local/lgvp/images/indicator_bar_1.png

/usr/local/lgvp/images/indicator_bar_aqua.png

/usr/local/lgvp/images/indicator_bar_default.png

/usr/local/lgvp/images/indicator_bar_flower.png

/usr/local/lgvp/images/indicator_bar_nature.png

/usr/local/lgvp/images/indicator_bar.png

/usr/local/lgvp/images/indicator_bar_purple.png

/usr/local/lgvp/images/indicator_bar_still.png

/usr/local/lgvp/images/mail_bcc.png

/usr/local/lgvp/images/mail_cc.png

/usr/local/lgvp/images/mail_subject.png

/usr/local/lgvp/images/mail_to.png

/usr/local/lgvp/images/memo.png

/usr/local/lgvp/images/menu1_Ani1.png

/usr/local/lgvp/images/menu1_Ani2.png

/usr/local/lgvp/images/menu1_Ani3.png

/usr/local/lgvp/images/menu1_Ani4.png

/usr/local/lgvp/images/menu1_Ani5.png

/usr/local/lgvp/images/menu1_Ani6.png

/usr/local/lgvp/images/menu2_Ani1.png

/usr/local/lgvp/images/menu2_Ani2.png

/usr/local/lgvp/images/menu2_Ani3.png

/usr/local/lgvp/images/menu2_Ani4.png

/usr/local/lgvp/images/menu2_Ani5.png

/usr/local/lgvp/images/menu2_Ani6.png

/usr/local/lgvp/images/menu3_Ani1.png

/usr/local/lgvp/images/menu3_Ani2.png

/usr/local/lgvp/images/menu3_Ani3.png

/usr/local/lgvp/images/menu3_Ani4.png

/usr/local/lgvp/images/menu3_Ani5.png

/usr/local/lgvp/images/menu3_Ani6.png

/usr/local/lgvp/images/menu4_Ani1.png

/usr/local/lgvp/images/menu4_Ani2.png

/usr/local/lgvp/images/menu4_Ani3.png

/usr/local/lgvp/images/menu4_Ani4.png

/usr/local/lgvp/images/menu4_Ani5.png

/usr/local/lgvp/images/menu4_Ani6.png

/usr/local/lgvp/images/menu5_Ani1.png

/usr/local/lgvp/images/menu5_Ani2.png

/usr/local/lgvp/images/menu5_Ani3.png

/usr/local/lgvp/images/menu5_Ani4.png

/usr/local/lgvp/images/menu5_Ani5.png

/usr/local/lgvp/images/menu5_Ani6.png

/usr/local/lgvp/images/menu6_Ani1.png

/usr/local/lgvp/images/menu6_Ani2.png

/usr/local/lgvp/images/menu6_Ani3.png

/usr/local/lgvp/images/menu6_Ani4.png

/usr/local/lgvp/images/menu6_Ani5.png

/usr/local/lgvp/images/menu6_Ani6.png

/usr/local/lgvp/images/menu_assigned_photo.png

/usr/local/lgvp/images/message_full.png

/usr/local/lgvp/images/Message_notification.png

/usr/local/lgvp/images/missed_call.png

/usr/local/lgvp/images/multi_big.png

/usr/local/lgvp/images/multi_first_capital.png

/usr/local/lgvp/images/multi_small.png

/usr/local/lgvp/images/MWI_no.png

/usr/local/lgvp/images/MWI.png

/usr/local/lgvp/images/nortel_logo_big_clip.png

/usr/local/lgvp/images/nortel_logo_big.png

/usr/local/lgvp/images/time.png

/usr/local/lgvp/images/Nortel_logo_center.png

/usr/local/lgvp/images/nortel_logo_small.png

/usr/local/lgvp/images/nosip_lan.png

/usr/local/lgvp/images/nosip_wifi_01.png

/usr/local/lgvp/images/nosip_wifi_02.png

/usr/local/lgvp/images/nosip_wifi_03.png

/usr/local/lgvp/images/nosip_wifi_04.png

/usr/local/lgvp/images/nosip_wifi_05.png

/usr/local/lgvp/images/number.png

/usr/local/lgvp/images/out_call_01.png

/usr/local/lgvp/images/out_call_02.png

/usr/local/lgvp/images/out_call_03.png

/usr/local/lgvp/images/out_call_04.png

/usr/local/lgvp/images/profile_LAN_D.png

/usr/local/lgvp/images/profile_LAN.png

/usr/local/lgvp/images/profile_PSTN_D.png

/usr/local/lgvp/images/profile_PSTN.png

/usr/local/lgvp/images/profile_Wifi_D.png

/usr/local/lgvp/images/progress_in2.png

/usr/local/lgvp/images/progress_in.png

/usr/local/lgvp/images/progress_outline2.png

/usr/local/lgvp/images/progress_outline.png

/usr/local/lgvp/images/Reserve_number_filter.png

/usr/local/lgvp/images/ring_Desable.png

/usr/local/lgvp/images/scroll_down.png

/usr/local/lgvp/images/scroll_up.png

/usr/local/lgvp/images/sel_menu_blank.png

/usr/local/lgvp/images/sim_progress2.png

/usr/local/lgvp/images/sim_progress.png

/usr/local/lgvp/images/small_baloon.png

/usr/local/lgvp/images/smile.png

/usr/local/lgvp/images/soft_bar_aqua.png

/usr/local/lgvp/images/soft_bar_default.png

/usr/local/lgvp/images/soft_bar_flower.png

/usr/local/lgvp/images/soft_bar_nature.png

/usr/local/lgvp/images/soft_bar.png

/usr/local/lgvp/images/soft_bar_purple.png

/usr/local/lgvp/images/soft_bar_still.png

/usr/local/lgvp/images/softkey.png

/usr/local/lgvp/images/softkey_aqua.png

/usr/local/lgvp/images/softkey_default.png

/usr/local/lgvp/images/softkey_nature.png

/usr/local/lgvp/images/softkey_still.png

/usr/local/lgvp/images/sound.png

/usr/local/lgvp/images/Supervision.png

/usr/local/lgvp/images/supervision_remote.png

/usr/local/lgvp/images/symbol_name3.png

/usr/local/lgvp/images/symbol_name4.png

/usr/local/lgvp/images/symbol_name5.png

/usr/local/lgvp/images/symbol_pass2.png

/usr/local/lgvp/images/symbol_sel_focus.png

/usr/local/lgvp/images/symbol_sel.png

/usr/local/lgvp/images/symbol_tel.png

/usr/local/lgvp/images/systemback_1.png

/usr/local/lgvp/images/systemback_aqua.png

/usr/local/lgvp/images/systemback_default.png

/usr/local/lgvp/images/systemback_flower.png

/usr/local/lgvp/images/systemback_my.png

/usr/local/lgvp/images/systemback_nature.png

/usr/local/lgvp/images/systemback.png

/usr/local/lgvp/images/systemback_purple.png

/usr/local/lgvp/images/systemback_still.png

/usr/local/lgvp/images/t9_big.png

/usr/local/lgvp/images/t9_first_capital.png

/usr/local/lgvp/images/t9_small.png

/usr/local/lgvp/images/time00.png

/usr/local/lgvp/images/time01.png

/usr/local/lgvp/images/time02.png

/usr/local/lgvp/images/time03.png

/usr/local/lgvp/images/time04.png

/usr/local/lgvp/images/time05.png

/usr/local/lgvp/images/time06.png

/usr/local/lgvp/images/time07.png

/usr/local/lgvp/images/time08.png

/usr/local/lgvp/images/time09.png

/usr/local/lgvp/images/time10.png

/usr/local/lgvp/images/top_bar_aqua.png

/usr/local/lgvp/images/top_bar_default.png

/usr/local/lgvp/images/top_bar_flower.png

/usr/local/lgvp/images/top_bar_green.png

/usr/local/lgvp/images/top_bar_nature.png

/usr/local/lgvp/images/top_bar.png

/usr/local/lgvp/images/top_bar_purple.png

/usr/local/lgvp/images/top_bar_sand.png

/usr/local/lgvp/images/top_bar_still.png

/usr/local/lgvp/images/top_bg_blank.png

/usr/local/lgvp/images/top_melody_mono.png

/usr/local/lgvp/images/top_melody_poly.png

/usr/local/lgvp/images/vc_soft_bar_default.png

/usr/local/lgvp/images/vc_soft_bar_flower.png

/usr/local/lgvp/images/vc_soft_bar_nature.png

/usr/local/lgvp/images/vc_soft_bar_purple.png

/usr/local/lgvp/images/video_connect.png

/usr/local/lgvp/images/video_in_call_01.png

/usr/local/lgvp/images/video_in_call_02.png

/usr/local/lgvp/images/video_in_call_03.png

/usr/local/lgvp/images/video_in_call_04.png

/usr/local/lgvp/images/video_mute.png

/usr/local/lgvp/images/video_out_call_01.png

/usr/local/lgvp/images/video_out_call_02.png

/usr/local/lgvp/images/video_out_call_03.png

/usr/local/lgvp/images/video_out_call_04.png

/usr/local/lgvp/images/video.png

/usr/local/lgvp/images/video_setting.png

/usr/local/lgvp/images/vip.png

/usr/local/lgvp/images/vol_01.png

/usr/local/lgvp/images/vol_02.png

/usr/local/lgvp/images/vol_03.png

/usr/local/lgvp/images/vol_04.png

/usr/local/lgvp/images/vol_05.png

/usr/local/lgvp/images/V_progress_In.png

/usr/local/lgvp/images/V_progress_out.png

/usr/local/lgvp/images/waiting_baloon.png

/usr/local/lgvp/images/Waiting.png

/usr/local/lgvp/images/wifi_01.png

/usr/local/lgvp/images/wifi_02.png

/usr/local/lgvp/images/wifi_03.png

/usr/local/lgvp/images/wifi_04.png

/usr/local/lgvp/images/wifi_05.png

/usr/local/lgvp/images/window_bar.png

/usr/local/lgvp/images/window_bar_default.png

/usr/local/lgvp/images/window_bar_flower.png

/usr/local/lgvp/images/window_bar_nature.png

/usr/local/lgvp/images/window_bar_purple.png

/usr/local/lgvp/images/window_big.png

/usr/local/lgvp/images/window_small.png

/usr/local/lgvp/photos

/usr/local/lgvp/photos/background

/usr/local/lgvp/photos/background/Campo.png

/usr/local/lgvp/photos/bg

/usr/local/lgvp/photos/bg/Aqua.png

/usr/local/lgvp/photos/bg/Blue.png

/usr/local/lgvp/photos/bg/Butterfly.png

/usr/local/lgvp/photos/bg/Campo.png

/usr/local/lgvp/photos/bg/Island.png

/usr/local/lgvp/photos/photos

/usr/local/lgvp/photos/photos/taken

/usr/local/lgvp/photos/photos/taken/photo000.jpg

/usr/local/lgvp/photos/photos/wallpaper

/usr/local/lgvp/photos/photos/picture

/usr/local/lgvp/photos/snapshot

/usr/local/lgvp/photos/snapshot/from_web

/usr/local/lgvp/photos/snapshot/from_local

/usr/local/lgvp/photos/snapshot/from_local/pictureServlet.png

/usr/local/lgvp/audios

/usr/local/lgvp/audios/messages

/usr/local/lgvp/audios/messages/M3.wav

/usr/local/lgvp/audios/messages/M3_Eng.wav

/usr/local/lgvp/audios/messages/M6_Spa.wav

/usr/local/lgvp/audios/messages/M6.wav

/usr/local/lgvp/audios/messages/M6_Eng.wav

/usr/local/lgvp/audios/messages/M3_Spa.wav

/usr/local/lgvp/audios/messages/M3_Spa2.wav

/usr/local/lgvp/audios/ring

/usr/local/lgvp/audios/ring/Land of Hope and Glory.mid

/usr/local/lgvp/audios/ring/Arabian.mid

/usr/local/lgvp/audios/ring/Basic Bell 2.mid

/usr/local/lgvp/audios/ring/Basic Bell 3.mid

/usr/local/lgvp/audios/ring/Basic Bell 4.mid

/usr/local/lgvp/audios/ring/Basic Bell 5.mid

/usr/local/lgvp/audios/ring/Basic Bell 6.mid

/usr/local/lgvp/audios/ring/Birthday Party.mid

/usr/local/lgvp/audios/ring/Bohemian Folk Song.mid

/usr/local/lgvp/audios/ring/Bolero.mid

/usr/local/lgvp/audios/ring/Bubble Dance.mid

/usr/local/lgvp/audios/ring/Cancan.mid

/usr/local/lgvp/audios/ring/Dance of The Snowflakes.mid

/usr/local/lgvp/audios/ring/Dreams.mid

/usr/local/lgvp/audios/ring/Das Berner Oberland.mid

/usr/local/lgvp/audios/ring/Edelweiss.mid

/usr/local/lgvp/audios/ring/Funicular.mid

/usr/local/lgvp/audios/ring/Hallelujah.mid

/usr/local/lgvp/audios/ring/I Got Rhythm.mid

/usr/local/lgvp/audios/ring/Impression.mid

/usr/local/lgvp/audios/ring/Latin.mid

/usr/local/lgvp/audios/ring/Russian Folk Song.mid

/usr/local/lgvp/audios/ring/Logo Song.mid

/usr/local/lgvp/audios/ring/London Bridge.mid

/usr/local/lgvp/audios/ring/Mambo.mid

/usr/local/lgvp/audios/ring/Marche Militaire.mid

/usr/local/lgvp/audios/ring/Melody Basic Bell 1.mid

/usr/local/lgvp/audios/ring/Melody Basic Bell 2.mid

/usr/local/lgvp/audios/ring/Pathetique.mid

/usr/local/lgvp/audios/ring/Polka.mid

/usr/local/lgvp/audios/ring/Queen.mid

/usr/local/lgvp/audios/ring/Russian Dance.mid

/usr/local/lgvp/audios/ring/Special Day.mid

/usr/local/lgvp/audios/ring/Salsa Rhythm.mid

/usr/local/lgvp/audios/ring/Salut d'Amour.mid

/usr/local/lgvp/audios/ring/The Sting.mid

/usr/local/lgvp/audios/ring/Spring.mid

/usr/local/lgvp/audios/ring/Nortel Sonic.wav

/usr/local/lgvp/audios/ring/Mystic.mid

/usr/local/lgvp/audios/ring/Tango.mid

/usr/local/lgvp/audios/ring/Sunday Afternoon.mid

/usr/local/lgvp/audios/ring/The Gamer.mid

/usr/local/lgvp/audios/ring/Trumpet Ensemble.mid

/usr/local/lgvp/audios/ring/Melody Basic Bell 3.mid

/usr/local/lgvp/audios/ring/Springtime.mid

/usr/local/lgvp/audios/ring/Dear Bell.mid

/usr/local/lgvp/audios/ring/Walk in the Park.mid

/usr/local/lgvp/audios/ring/Kindergarden.mid

/usr/local/lgvp/audios/ring/Music Box.mid

/usr/local/lgvp/audios/ring/_Standard ring 3.wav

/usr/local/lgvp/audios/ring/_Standard ring 4.wav

/usr/local/lgvp/audios/ring/_Standard ring 5.wav

/usr/local/lgvp/audios/ring/_Standard ring 6.wav

/usr/local/lgvp/audios/ring/_Standard ring 7.wav

/usr/local/lgvp/audios/ring/_Standard ring 8.wav

/usr/local/lgvp/audios/ring/_Standard ring 1.wav

/usr/local/lgvp/audios/ring/_Standard ring 2.wav

/usr/local/lgvp/audios/wait

/usr/local/lgvp/audios/wait/dingdong.wav

/usr/local/lgvp/audios/wait/waiting.wav

/usr/local/lgvp/audios/wait/dial_ulaw.wav

/usr/local/lgvp/audios/wait/bellcore-dr1_ulaw.wav

/usr/local/lgvp/audios/wait/bellcore-dr2_ulaw.wav

/usr/local/lgvp/audios/wait/bellcore-dr3_ulaw.wav

/usr/local/lgvp/audios/wait/bellcore-dr4_ulaw.wav

/usr/local/lgvp/audios/wait/bellcore-dr5_ulaw.wav

/usr/local/lgvp/audios/wait/busy_ulaw.wav

/usr/local/lgvp/audios/wait/callwaitingtone1_ulaw.wav

/usr/local/lgvp/audios/wait/callwaitingtone2_ulaw.wav

/usr/local/lgvp/audios/wait/callwaitingtone3_ulaw.wav

/usr/local/lgvp/audios/wait/callwaitingtone4_ulaw.wav

/usr/local/lgvp/audios/wait/dial_linear.wav

/usr/local/lgvp/audios/wait/ringback_ulaw.wav

/usr/local/lgvp/audios/wait/cg_ulaw.wav

/usr/local/lgvp/audios/wait/waiting.wav.pcm

/usr/local/lgvp/audios/wait/ringback_ulaw_b.wav

/usr/local/lgvp/audios/wait/busy_ulaw_b.wav

/usr/local/lgvp/audios/wait/cg_ulaw_b.wav

/usr/local/lgvp/audios/wait/fast_busy_ulaw.wav

/usr/local/lgvp/audios/wait/dial_ulaw_b.wav

/usr/local/lgvp/audios/wait/ring_back_ulaw.wav

/usr/local/lgvp/audios/wait/dst_ring_1.wav

/usr/local/lgvp/audios/wait/dst_ring_2.wav

/usr/local/lgvp/audios/wait/dst_ring_3.wav

/usr/local/lgvp/audios/wait/dst_ring_4.wav

/usr/local/lgvp/audios/wait/dst_ring_5.wav

/usr/local/lgvp/audios/wait/dst_ring_6.wav

/usr/local/lgvp/audios/wait/dst_ring_7.wav

/usr/local/lgvp/audios/wait/dst_ring_8.wav

/usr/local/lgvp/audios/wait/dst_ring_9.wav

/usr/local/lgvp/audios/wait/splash_ring.wav

/usr/local/lgvp/audios/wait/standard_ring.wav

/usr/local/lgvp/audios/wait/default_callwaiting.wav

/usr/local/lgvp/audios/audios

/usr/local/lgvp/audios/audios/other

/usr/local/lgvp/audios/audios/recorded

/usr/local/lgvp/audios/audios/polyphonic

/usr/local/lgvp/audios/audios_wav

/usr/local/lgvp/audios/audios_wav/other

/usr/local/lgvp/audios/audios_wav/polyphonic

/usr/local/lgvp/audios/audios_wav/recorded

/usr/local/lgvp/dspg.so

/usr/local/lgvp/messages

/usr/local/lgvp/messages/template_english.info

/usr/local/lgvp/messages/template_spain.info

/usr/local/lgvp/messages/template_french.info

/usr/local/lgvp/messages/template_german.info

/usr/local/lgvp/messages/template_korean.info

/usr/local/lgvp/messages/template_portuguese.info

/usr/local/lgvp/messages/templateBackup

/usr/local/lgvp/messages/templateBackup/template_english.info

/usr/local/lgvp/messages/templateBackup/template_french.info

/usr/local/lgvp/messages/templateBackup/template_german.info

/usr/local/lgvp/messages/templateBackup/template_korean.info

/usr/local/lgvp/messages/templateBackup/template_portuguese.info

/usr/local/lgvp/messages/templateBackup/template_spain.info

/usr/local/lgvp/messages/templateBackup/template_turkish.info

/usr/local/lgvp/messages/template_turkish.info

/usr/local/lgvp/messages/MMS

/usr/local/lgvp/messages/MMS/inbox

/usr/local/lgvp/messages/MMS/outbox

/usr/local/lgvp/messages/MMS/sentbox

/usr/local/lgvp/messages/MMS/draftbox

/usr/local/lgvp/messages/sms

/usr/local/lgvp/messages/sms/received

/usr/local/lgvp/messages/sms/saved

/usr/local/lgvp/messages/sms/sent

/usr/local/lgvp/messages/sms/draft

/usr/local/lgvp/messages/sms/received.info

/usr/local/lgvp/messages/sms/personal.info

/usr/local/lgvp/messages/sms/sent.info

/usr/local/lgvp/messages/sms/draft.info

/usr/local/lgvp/messages/ip_email

/usr/local/lgvp/messages/ip_email/read

/usr/local/lgvp/messages/ip_email/saved

/usr/local/lgvp/messages/ip_email/sent

/usr/local/lgvp/messages/ip_email/draft

/usr/local/lgvp/messages/ip_email/read.info

/usr/local/lgvp/messages/ip_email/personal.info

/usr/local/lgvp/messages/ip_email/sent.info

/usr/local/lgvp/messages/ip_email/draft.info

/usr/local/lgvp/evas.so

/usr/local/lgvp/tools

/usr/local/lgvp/var

/usr/local/lgvp/var/hw_sw_model.info

/usr/local/lgvp/var/install_safe_list

/usr/local/lgvp/videos

/usr/local/lgvp/videos/recorded

/usr/local/lgvp/videos/received

/usr/local/lgvp/snapshot

/usr/local/lgvp/Patch_EIS_2C_2F_RAM-ike_02_LGE3.5.ptc

/usr/local/lgvp/modem.so

/usr/local/lgvp/bluetooth.cfg

/usr/local/lgvp/config.cfg

/usr/local/lgvp/keysender.so

/usr/local/lgvp/lgvp_playtone.cfg

/usr/local/lgvp/limited_list

/usr/local/lgvp/number_plan.cfg

/usr/local/lgvp/sac.cfg

/usr/local/lgvp/swdown

/usr/local/lgvp/t9.so

/usr/local/lgvp/test1.wav

/usr/local/lgvp/test2.wav

/usr/local/lgvp/tupbr.cfg

/usr/local/lgvp/vdci.cfg

/usr/local/lgvp/pstn.cfg

/usr/local/lgvp/dtmf.pyc

/usr/local/lgvp/lgvp.sh

/usr/local/lgvp/locale

/usr/local/lgvp/locale/it

/usr/local/lgvp/locale/it/LC_MESSAGES

/usr/local/lgvp/locale/it/LC_MESSAGES/lgvp.mo

/usr/local/lgvp/locale/ko

/usr/local/lgvp/locale/ko/LC_MESSAGES

/usr/local/lgvp/locale/ko/LC_MESSAGES/lgvp.mo

/usr/local/lgvp/locale/fr

/usr/local/lgvp/locale/fr/LC_MESSAGES

/usr/local/lgvp/locale/fr/LC_MESSAGES/lgvp.mo

/usr/local/lgvp/locale/es

/usr/local/lgvp/locale/es/LC_MESSAGES

/usr/local/lgvp/locale/es/LC_MESSAGES/lgvp.mo

/usr/local/lgvp/locale/de

/usr/local/lgvp/locale/de/LC_MESSAGES

/usr/local/lgvp/locale/de/LC_MESSAGES/lgvp.mo

/usr/local/lgvp/locale/pt

/usr/local/lgvp/locale/pt/LC_MESSAGES

/usr/local/lgvp/locale/pt/LC_MESSAGES/lgvp.mo

/usr/local/lgvp/locale/ru

/usr/local/lgvp/locale/ru/LC_MESSAGES

/usr/local/lgvp/locale/ru/LC_MESSAGES/lgvp.mo

/usr/local/lgvp/locale/tr

/usr/local/lgvp/locale/tr/LC_MESSAGES

/usr/local/lgvp/locale/tr/LC_MESSAGES/lgvp.mo

/usr/local/lgvp/alarm.pyc

/usr/local/lgvp/automata.pyc

/usr/local/lgvp/basemodel.pyc

/usr/local/lgvp/baseui.pyc

/usr/local/lgvp/bluetoothapp.pyc

/usr/local/lgvp/calldb.pyc

/usr/local/lgvp/calllog.pyc

/usr/local/lgvp/cursor.pyc

/usr/local/lgvp/download.pyc

/usr/local/lgvp/elbrowser.pyc

/usr/local/lgvp/ems.pyc

/usr/local/lgvp/emssplit.pyc

/usr/local/lgvp/entry.pyc

/usr/local/lgvp/ftp.pyc

/usr/local/lgvp/gsm7.pyc

/usr/local/lgvp/ietp.pyc

/usr/local/lgvp/images.pyc

/usr/local/lgvp/ipemaildefine.pyc

/usr/local/lgvp/ipemailmanager.pyc

/usr/local/lgvp/ipemailsend.pyc

/usr/local/lgvp/ipemailstage.pyc

/usr/local/lgvp/log.pyc

/usr/local/lgvp/startdhcpc

/usr/local/lgvp/manager.pyc

/usr/local/lgvp/menu.pyc

/usr/local/lgvp/message.pyc

/usr/local/lgvp/mms_net_ctr.pyc

/usr/local/lgvp/amr2wav.cfg

/usr/local/lgvp/mms_net_ctrserver.pyc

/usr/local/lgvp/mms_net_define.pyc

/usr/local/lgvp/mms_net_pdu.pyc

/usr/local/lgvp/mms_net_sendstage.pyc

/usr/local/lgvp/mms_net_socket.pyc

/usr/local/lgvp/mms_net_stage.pyc

/usr/local/lgvp/mms_net_ui.pyc

/usr/local/lgvp/mmsbox.pyc

/usr/local/lgvp/mmscomposestage.pyc

/usr/local/lgvp/mmsconfig.pyc

/usr/local/lgvp/mmsmanager.pyc

/usr/local/lgvp/mmsplayer.pyc

/usr/local/lgvp/mmssmil.pyc

/usr/local/lgvp/mmssmilparser.pyc

/usr/local/lgvp/mmstemplate.pyc

/usr/local/lgvp/mmsutils.pyc

/usr/local/lgvp/mmsvcard.pyc

/usr/local/lgvp/mmsxhtmlparser.pyc

/usr/local/lgvp/mmtools.pyc

/usr/local/lgvp/model.pyc

/usr/local/lgvp/ntptime.pyc

/usr/local/lgvp/options.pyc

/usr/local/lgvp/parser.pyc

/usr/local/lgvp/phonebook.pyc

/usr/local/lgvp/phonedb.pyc

/usr/local/lgvp/phonesetting.pyc

/usr/local/lgvp/ppp.pyc

/usr/local/lgvp/profile.pyc

/usr/local/lgvp/readsetting.pyc

/usr/local/lgvp/richtext.pyc

/usr/local/lgvp/richtextedit.pyc

/usr/local/lgvp/richtextview.pyc

/usr/local/lgvp/ringer.pyc

/usr/local/lgvp/roxiadebug.pyc

/usr/local/lgvp/runtime.pyc

/usr/local/lgvp/sdmmc.pyc

/usr/local/lgvp/setting.pyc

/usr/local/lgvp/sim.pyc

/usr/local/lgvp/simreader.pyc

/usr/local/lgvp/smartmsg.pyc

/usr/local/lgvp/smdl.pyc

/usr/local/lgvp/sms.pyc

/usr/local/lgvp/smsmanager.pyc

/usr/local/lgvp/smsstage.pyc

/usr/local/lgvp/smtp.pyc

/usr/local/lgvp/snmp.pyc

/usr/local/lgvp/sounds.pyc

/usr/local/lgvp/status.pyc

/usr/local/lgvp/tdeservice.pyc

/usr/local/lgvp/tstmod.pyc

/usr/local/lgvp/tupsetting.pyc

/usr/local/lgvp/ui.pyc

/usr/local/lgvp/uiconfig.pyc

/usr/local/lgvp/update.pyc

/usr/local/lgvp/utils.pyc

/usr/local/lgvp/vdciapp.pyc

/usr/local/lgvp/vdcisetting.pyc

/usr/local/lgvp/videos.pyc

/usr/local/lgvp/videosetting.pyc

/usr/local/lgvp/vphone.pyc

/usr/local/lgvp/widget.pyc

/usr/local/lgvp/writemessage.pyc

/usr/local/lgvp/config.py

/usr/local/lgvp/e911.pyc

/usr/local/lgvp/hangul.so

/usr/local/lgvp/GetHttpFile.pyc

/usr/local/lgvp/picid.pyc

/usr/local/lgvp/conf

/usr/local/lgvp/vlan.pyc

/usr/local/lgvp/initconf.pyc

/usr/local/lgvp/pipe_rw.pyc

/usr/local/lgvp/config.pyc

/usr/local/lgvp/setting_save.py

/usr/local/lgvp/RvSdpLogFile.log

/usr/local/lgvp/phonenumber.txt

/usr/local/lgvp/ntp.cfg

/usr/local/lgvp/missed.txt

/usr/local/lgvp/received.txt

/usr/local/lgvp/dialed.txt

/usr/local/lgvp/thumbnails

/usr/local/lgvp/thumbnails/recorded

/usr/local/lgvp/thumbnails/received

/usr/local/bin

/usr/local/bin/VDCIApp

/usr/local/bin/Audio

/usr/local/bin/CONFIG

/usr/local/bin/TUP

/usr/local/bin/TUP/Rgc

/usr/local/bin/TUP/reg

/usr/local/bin/TUP/TUP.vrg

/usr/local/bin/Video

/usr/local/bin/audio_loop_test

/usr/local/bin/ci-capture

/usr/local/bin/wlstop

/usr/local/bin/dspg_cmd

/usr/local/bin/dhcpcd

/usr/local/bin/fb0top

/usr/local/bin/recply

/usr/local/bin/ftp

/usr/local/bin/i2c_camera

/usr/local/bin/ifrename

/usr/local/bin/image-resize

/usr/local/bin/iperf

/usr/local/bin/iperfclient

/usr/local/bin/iperfserver

/usr/local/bin/iptables

/usr/local/bin/iwconfig

/usr/local/bin/iwevent

/usr/local/bin/iwgetid

/usr/local/bin/iwlist

/usr/local/bin/iwpriv

/usr/local/bin/iwspy

/usr/local/bin/kernel-update

/usr/local/bin/lcdoff

/usr/local/bin/lcdtest

/usr/local/bin/libcommonapp.a

/usr/local/bin/python

/usr/local/bin/midiplay

/usr/local/bin/fresco

/usr/local/bin/mediaframe

/usr/local/bin/modem_hw_reset

/usr/local/bin/pic-capture

/usr/local/bin/playimy

/usr/local/bin/playulaw

/usr/local/bin/python2.4

/usr/local/bin/mdoc_parameter.bin

/usr/local/bin/setusb

/usr/local/bin/showcolor

/usr/local/bin/start-videoserver.sh

/usr/local/bin/start_profile

/usr/local/bin/strace

/usr/local/bin/update-helper

/usr/local/bin/test_dspg

/usr/local/bin/version

/usr/local/bin/videoclient

/usr/local/bin/videoserver

/usr/local/bin/videostop

/usr/local/bin/sd_lock_check

/usr/local/bin/udhcp.sc

/usr/local/bin/wpa_supplicant

/usr/local/bin/snapshot

/usr/local/bin/start_wifitestmode

/usr/local/bin/brctl

/usr/local/bin/ipc-pxa270-merge.out

/usr/local/bin/imlib2-config

/usr/local/bin/imlib2_conv

/usr/local/bin/schedtool

/usr/local/bin/eth0_check_app

/usr/local/bin/web_start

/usr/local/bin/set_mac

/usr/local/bin/web_stop

/usr/local/bin/msntp

/usr/local/bin/lan_dhcp

/usr/local/bin/wifi_dhcp

/usr/local/bin/get_thumb

/usr/local/bin/TUPLog.ini

/usr/local/bin/tcpdump

/usr/local/bin/wltest

/usr/local/bin/startdhcpc

/usr/local/bin/eth0_stop

/usr/local/bin/wlstart

/usr/local/bin/eth0_start

/usr/local/bin/start_endpoint

/usr/local/bin/chariot

/usr/local/bin/chariot/endpoint

/usr/local/bin/chariot/endpoint.ini

/usr/local/bin/chariot/echr.msg

/usr/local/bin/start_dhclient

/usr/local/bin/stop_dhcpclient

/usr/local/bin/bspatch

/usr/local/bin/tc

/usr/local/bin/tc/set_diffserv

/usr/local/bin/tc/tc

/usr/local/bin/serialno

/usr/local/bin/sdram_test.bin

/usr/local/bin/passwd

/usr/local/bin/.net_update

/usr/local/bin/arping

/usr/local/bin/amr2wav

/usr/local/bin/vconfig

/usr/local/bin/busybox

/usr/local/bin/netstat

/usr/local/bin/nslookup

/usr/local/bin/traceroute

/usr/local/bin/find

/usr/local/bin/tail

/usr/local/bin/wc

/usr/local/bin/which

/usr/local/bin/ipt_start

/usr/local/bin/cpuload

/usr/local/bin/ipt_stop

/usr/local/include

/usr/local/drivers

/usr/local/drivers/cohiba.o

/usr/local/drivers/midi.o

/usr/local/drivers/i2c-dev.o

/usr/local/drivers/mmc.o

/usr/local/drivers/Prism_A02_MTUM_0.0.0.6.o

/usr/local/drivers/eth0_mod.o

/usr/local/drivers/dspg.o

/usr/local/drivers/camera-lgvp.o

/usr/local/ppp

/usr/local/ppp/pap-secrets

/usr/local/ppp/connect-errors

/usr/local/ppp/demoapp.client

/usr/local/ppp/demoapp.server

/usr/local/ppp/firewall-masq

/usr/local/ppp/firewall-standalone

/usr/local/ppp/ioptions

/usr/local/ppp/ip-down

/usr/local/ppp/ip-down.local

/usr/local/ppp/ip-up

/usr/local/ppp/ip-up.local.orig

/usr/local/ppp/options.client

/usr/local/ppp/chap-secrets

/usr/local/ppp/options.client.sac4

/usr/local/ppp/options.client.sac12

/usr/local/ppp/options.server

/usr/local/ppp/ppp-answer

/usr/local/ppp/ppp-call

/usr/local/ppp/ppp-off

/usr/local/ppp/ppp-on

/usr/local/ppp/ppp-on-dialer

/usr/local/ppp/ppp-on-dialer.login

/usr/local/ppp/ppp-on-dialer_emctl

/usr/local/ppp/ppp-stop

/usr/local/ppp/resolv.conf

/usr/local/ppp/start-server.sh

/usr/local/ppp/options.client.sac5

/usr/local/ppp/ip-up.local

/usr/local/lib

/usr/local/lib/TUP

/usr/local/lib/TUP/libAudioMixer.so

/usr/local/lib/TUP/libRegReader.so

/usr/local/lib/TUP/libSTFControl.so

/usr/local/lib/TUP/libtf.so.0

/usr/local/lib/TUP/IC1

/usr/local/lib/TUP/IC1/libChainBuilder.so

/usr/local/lib/TUP/IC1/libFileReaderISO.so

/usr/local/lib/TUP/IC1/libFileWriterISO.so

/usr/local/lib/TUP/IC1/libFileReaderRAW.so

/usr/local/lib/TUP/IC1/libFileWriterRAW.so

/usr/local/lib/TUP/IC1/libGrabberAudio.so

/usr/local/lib/TUP/IC1/libGrabberVideo.so

/usr/local/lib/TUP/IC1/libReceiverMRTP.so

/usr/local/lib/TUP/IC1/libTransmitterMRTP.so

/usr/local/lib/TUP/IC1/libGrabberDTMF.so

/usr/local/lib/TUP/IC1/libRendererDTMF.so

/usr/local/lib/TUP/IC1/libRendererAudio.so

/usr/local/lib/TUP/IC1/libRendererVideo.so

/usr/local/lib/TUP/IC1/libSwitch.so

/usr/local/lib/TUP/IC1/libSplitter.so

/usr/local/lib/TUP/IC2

/usr/local/lib/TUP/IC2/libDecoderAudioAMR.so

/usr/local/lib/TUP/IC2/libEncoderAudioAMR.so

/usr/local/lib/TUP/IC2/libDecoderAudioG723.so

/usr/local/lib/TUP/IC2/libEncoderAudioG723.so

/usr/local/lib/TUP/IC2/libDecoderVideoH263.so

/usr/local/lib/TUP/IC2/libEncoderVideoH263.so

/usr/local/lib/TUP/IC2/libDecoderVideoH264.so

/usr/local/lib/TUP/IC2/libEncoderVideoH264.so

/usr/local/lib/TUP/IC2/libDecoderAudioG711.so

/usr/local/lib/TUP/IC2/libEncoderAudioG711.so

/usr/local/lib/TUP/IC2/libDecoderAudioG729.so

/usr/local/lib/TUP/IC2/libEncoderAudioG729.so

/usr/local/lib/iptables

/usr/local/lib/iptables/libipt_TOS.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_tcp.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_udp.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_standard.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_addrtype.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_ah.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_CLASSIFY.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_comment.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_connlimit.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_connmark.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_CONNMARK.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_conntrack.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_DNAT.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_dscp.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_DSCP.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_ecn.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_ECN.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_esp.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_hashlimit.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_helper.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_icmp.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_iprange.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_length.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_limit.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_LOG.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_mac.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_mark.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_MARK.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_MASQUERADE.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_MIRROR.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_multiport.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_NETMAP.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_NFQUEUE.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_NOTRACK.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_owner.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_physdev.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_pkttype.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_policy.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_realm.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_REDIRECT.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_REJECT.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_rpc.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_SAME.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_sctp.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_SNAT.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_state.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_TARPIT.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_tcpmss.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_TCPMSS.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_tos.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_TRACE.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_ttl.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_TTL.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_ULOG.so

/usr/local/lib/iptables/libipt_unclean.so

/usr/local/lib/python2.4

/usr/local/lib/python2.4/xml

/usr/local/lib/python2.4/xml/dom

/usr/local/lib/python2.4/xml/dom/pulldom.pyc

/usr/local/lib/python2.4/xml/dom/xmlbuilder.pyc

/usr/local/lib/python2.4/xml/dom/domreg.pyc

/usr/local/lib/python2.4/xml/dom/minicompat.pyc

/usr/local/lib/python2.4/xml/dom/NodeFilter.pyc

/usr/local/lib/python2.4/xml/dom/__init__.pyc

/usr/local/lib/python2.4/xml/dom/minidom.pyc

/usr/local/lib/python2.4/xml/dom/expatbuilder.pyc

/usr/local/lib/python2.4/xml/sax

/usr/local/lib/python2.4/xml/sax/handler.pyc

/usr/local/lib/python2.4/xml/sax/expatreader.pyc

/usr/local/lib/python2.4/xml/sax/saxutils.pyc

/usr/local/lib/python2.4/xml/sax/_exceptions.pyc

/usr/local/lib/python2.4/xml/sax/xmlreader.pyc

/usr/local/lib/python2.4/xml/sax/__init__.pyc

/usr/local/lib/python2.4/xml/__init__.pyc

/usr/local/lib/python2.4/xml/parsers

/usr/local/lib/python2.4/xml/parsers/expat.pyc

/usr/local/lib/python2.4/xml/parsers/__init__.pyc

/usr/local/lib/python2.4/linecache.pyc

/usr/local/lib/python2.4/random.pyc

/usr/local/lib/python2.4/posixpath.pyc

/usr/local/lib/python2.4/dbhash.pyc

/usr/local/lib/python2.4/email

/usr/local/lib/python2.4/email/Parser.pyc

/usr/local/lib/python2.4/email/Encoders.pyc

/usr/local/lib/python2.4/email/MIMEBase.pyc

/usr/local/lib/python2.4/email/MIMEImage.pyc

/usr/local/lib/python2.4/email/Header.pyc

/usr/local/lib/python2.4/email/_parseaddr.pyc

/usr/local/lib/python2.4/email/Iterators.pyc

/usr/local/lib/python2.4/email/base64MIME.pyc

/usr/local/lib/python2.4/email/MIMENonMultipart.pyc

/usr/local/lib/python2.4/email/MIMEAudio.pyc

/usr/local/lib/python2.4/email/Errors.pyc

/usr/local/lib/python2.4/email/Utils.pyc

/usr/local/lib/python2.4/email/__init__.pyc

/usr/local/lib/python2.4/email/FeedParser.pyc

/usr/local/lib/python2.4/email/Generator.pyc

/usr/local/lib/python2.4/email/Message.pyc

/usr/local/lib/python2.4/email/MIMEMessage.pyc

/usr/local/lib/python2.4/email/Charset.pyc

/usr/local/lib/python2.4/email/MIMEMultipart.pyc

/usr/local/lib/python2.4/email/quopriMIME.pyc

/usr/local/lib/python2.4/email/MIMEText.pyc

/usr/local/lib/python2.4/warnings.pyc

/usr/local/lib/python2.4/sndhdr.pyc

/usr/local/lib/python2.4/tempfile.pyc

/usr/local/lib/python2.4/dumbdbm.pyc

/usr/local/lib/python2.4/ftplib.pyc

/usr/local/lib/python2.4/sre.pyc

/usr/local/lib/python2.4/locale.pyc

/usr/local/lib/python2.4/mimetools.pyc

/usr/local/lib/python2.4/UserDict.pyc

/usr/local/lib/python2.4/mimetypes.pyc

/usr/local/lib/python2.4/socket.pyc

/usr/local/lib/python2.4/anydbm.pyc

/usr/local/lib/python2.4/quopri.pyc

/usr/local/lib/python2.4/traceback.pyc

/usr/local/lib/python2.4/stat.pyc

/usr/local/lib/python2.4/imghdr.pyc

/usr/local/lib/python2.4/smtplib.pyc

/usr/local/lib/python2.4/urlparse.pyc

/usr/local/lib/python2.4/rfc822.pyc

/usr/local/lib/python2.4/StringIO.pyco

/usr/local/lib/python2.4/lib-dynload

/usr/local/lib/python2.4/lib-dynload/_codecs_euc_kr.so

/usr/local/lib/python2.4/lib-dynload/math_failed.so

/usr/local/lib/python2.4/lib-dynload/struct.so

/usr/local/lib/python2.4/lib-dynload/_random_failed.so

/usr/local/lib/python2.4/lib-dynload/_multibytecodec.so

/usr/local/lib/python2.4/lib-dynload/parser_failed.so

/usr/local/lib/python2.4/lib-dynload/time.so

/usr/local/lib/python2.4/lib-dynload/datetime.so

/usr/local/lib/python2.4/lib-dynload/_random.so

/usr/local/lib/python2.4/lib-dynload/pyexpat.so

/usr/local/lib/python2.4/lib-dynload/cStringIO_failed.so

/usr/local/lib/python2.4/lib-dynload/_socket.so

/usr/local/lib/python2.4/lib-dynload/cStringIO.so

/usr/local/lib/python2.4/lib-dynload/parser.so

/usr/local/lib/python2.4/lib-dynload/select.so

/usr/local/lib/python2.4/lib-dynload/datetime_failed.so

/usr/local/lib/python2.4/lib-dynload/math.so

/usr/local/lib/python2.4/lib-dynload/gobject.so

/usr/local/lib/python2.4/lib-dynload/binascii.so

/usr/local/lib/python2.4/lib-dynload/_codecs_mapdata_ko_KR.so

/usr/local/lib/python2.4/lib-dynload/pyexpat_failed.so

/usr/local/lib/python2.4/lib-dynload/collections.so

/usr/local/lib/python2.4/lib-dynload/collections_failed.so

/usr/local/lib/python2.4/lib-dynload/md5.so

/usr/local/lib/python2.4/copy_reg.pyc

/usr/local/lib/python2.4/shelve.pyc

/usr/local/lib/python2.4/calendar.pyc

/usr/local/lib/python2.4/smtpd.pyc

/usr/local/lib/python2.4/codecs.pyc

/usr/local/lib/python2.4/encodings

/usr/local/lib/python2.4/encodings/aliases.pyc

/usr/local/lib/python2.4/encodings/raw_unicode_escape.pyc

/usr/local/lib/python2.4/encodings/utf_16.pyc

/usr/local/lib/python2.4/encodings/ascii.pyc

/usr/local/lib/python2.4/encodings/utf_8.pyc

/usr/local/lib/python2.4/encodings/iso8859_1.pyc

/usr/local/lib/python2.4/encodings/__init__.pyc

/usr/local/lib/python2.4/encodings/euc_kr.pyc

/usr/local/lib/python2.4/site.pyc

/usr/local/lib/python2.4/types.pyc

/usr/local/lib/python2.4/string.pyc

/usr/local/lib/python2.4/base64.pyc

/usr/local/lib/python2.4/urllib.pyc

/usr/local/lib/python2.4/pickle.pyc

/usr/local/lib/python2.4/sre_compile.pyc

/usr/local/lib/python2.4/site-packages

/usr/local/lib/python2.4/site-packages/gobject.so

/usr/local/lib/python2.4/os.pyc

/usr/local/lib/python2.4/sre_constants.pyc

/usr/local/lib/python2.4/re.pyc

/usr/local/lib/python2.4/whichdb.pyc

/usr/local/lib/python2.4/uu.pyc

/usr/local/lib/python2.4/imaplib.pyc

/usr/local/lib/python2.4/StringIO.pyc

/usr/local/lib/python2.4/sre_parse.pyc

/usr/local/lib/python2.4/dircache.pyc

/usr/local/lib/python2.4/poplib.pyc

/usr/local/lib/python2.4/_strptime.pyc

/usr/local/lib/python2.4/hmac.pyc

/usr/local/lib/python2.4/atexit.pyc

/usr/local/lib/python2.4/threading.pyc

/usr/local/lib/python2.4/htmlentitydefs.pyc

/usr/local/lib/python2.4/markupbase.pyc

/usr/local/lib/python2.4/sgmllib.pyc

/usr/local/lib/python2.4/shutil.pyc

/usr/local/lib/python2.4/copy.pyc

/usr/local/lib/python2.4/httplib.pyc

/usr/local/lib/libevas.so.1.0.0

/usr/local/lib/libfreetype.so.6.3.7

/usr/local/lib/libglib-2.0.so.0.400.6

/usr/local/lib/libgmodule-2.0.so.0.400.6

/usr/local/lib/libgobject-2.0.so.0.400.6

/usr/local/lib/libgthread-2.0.so.0.400.6

/usr/local/lib/libiw.so

/usr/local/lib/libiw.so.27

/usr/local/lib/libpng.so.3.1.2.7

/usr/local/lib/libpng12.so.0.1.2.7

/usr/local/lib/librt-2.3.3.so

/usr/local/lib/libthread_db-1.0.so

/usr/local/lib/libgif.so

/usr/local/lib/libtupbr.so

/usr/local/lib/libz.so.1.2.1

/usr/local/lib/libevas.so

/usr/local/lib/libevas.so.1

/usr/local/lib/libfreetype.so

/usr/local/lib/libfreetype.so.6

/usr/local/lib/libjpeg.so

/usr/local/lib/libglib-2.0.so

/usr/local/lib/libglib-2.0.so.0

/usr/local/lib/libgmodule-2.0.so

/usr/local/lib/libgmodule-2.0.so.0

/usr/local/lib/libgobject-2.0.so

/usr/local/lib/libgobject-2.0.so.0

/usr/local/lib/libgthread-2.0.so

/usr/local/lib/libgthread-2.0.so.0

/usr/local/lib/libpng.so.3

/usr/local/lib/libpng12.so.0

/usr/local/lib/librt.so

/usr/local/lib/librt.so.1

/usr/local/lib/libthread_db.so.1

/usr/local/lib/libz.so

/usr/local/lib/libz.so.1

/usr/local/lib/libgif.so.4

/usr/local/lib/libgif.so.4.1.3

/usr/local/lib/libImlib2.so.1.2.1

/usr/local/lib/libImlib2.a

/usr/local/lib/pkgconfig

/usr/local/lib/imlib2

/usr/local/lib/imlib2/loaders

/usr/local/lib/imlib2/loaders/gif.so

/usr/local/lib/imlib2/loaders/pnm.la

/usr/local/lib/imlib2/loaders/tiff.la

/usr/local/lib/imlib2/loaders/zlib.a

/usr/local/lib/imlib2/loaders/tga.so

/usr/local/lib/imlib2/loaders/tiff.so

/usr/local/lib/imlib2/loaders/jpeg.a

/usr/local/lib/imlib2/loaders/pnm.so

/usr/local/lib/imlib2/loaders/xpm.a

/usr/local/lib/imlib2/loaders/tiff.a

/usr/local/lib/imlib2/loaders/png.so

/usr/local/lib/imlib2/loaders/lbm.a

/usr/local/lib/imlib2/loaders/tga.a

/usr/local/lib/imlib2/loaders/xpm.la

/usr/local/lib/imlib2/loaders/lbm.so

/usr/local/lib/imlib2/loaders/zlib.so

/usr/local/lib/imlib2/loaders/bmp.so

/usr/local/lib/imlib2/loaders/bmp.a

/usr/local/lib/imlib2/loaders/argb.la

/usr/local/lib/imlib2/loaders/png.la

/usr/local/lib/imlib2/loaders/gif.la

/usr/local/lib/imlib2/loaders/tga.la

/usr/local/lib/imlib2/loaders/gif.a

/usr/local/lib/imlib2/loaders/bmp.la

/usr/local/lib/imlib2/loaders/jpeg.so

/usr/local/lib/imlib2/loaders/argb.a

/usr/local/lib/imlib2/loaders/png.a

/usr/local/lib/imlib2/loaders/lbm.la

/usr/local/lib/imlib2/loaders/argb.so

/usr/local/lib/imlib2/loaders/xpm.so

/usr/local/lib/imlib2/loaders/jpeg.la

/usr/local/lib/imlib2/loaders/pnm.a

/usr/local/lib/imlib2/loaders/zlib.la

/usr/local/lib/imlib2/loaders/libgif.a

/usr/local/lib/imlib2/loaders/libgif.la

/usr/local/lib/imlib2/filters

/usr/local/lib/imlib2/filters/testfilter.so

/usr/local/lib/imlib2/filters/testfilter.a

/usr/local/lib/imlib2/filters/bumpmap.so

/usr/local/lib/imlib2/filters/testfilter.la

/usr/local/lib/imlib2/filters/bumpmap.a

/usr/local/lib/imlib2/filters/colormod.so

/usr/local/lib/imlib2/filters/colormod.la

/usr/local/lib/imlib2/filters/colormod.a

/usr/local/lib/imlib2/filters/bumpmap.la

/usr/local/lib/libImlib2.la

/usr/local/lib/libImlib2.so.1

/usr/local/lib/libImlib2.so

/usr/local/lib/libpthread.so.0

/usr/local/lib/libcrypto.so.0.9.7

/usr/local/lib/libexpat.so.1.5.0

/usr/local/lib/libexpat.so.1

/usr/local/lib/libssl.so.0.9.7

/usr/local/lib/libstun.so

/usr/local/update

/usr/local/share

/usr/local/share/SF

/usr/local/share/SF/videophone.sf2

/usr/local/share/SF/timidity.cfg

/usr/local/share/TUP

/usr/local/share/TUP/ARec.cfg

/usr/local/share/TUP/VRec.cfg

/usr/local/share/TUP/AVRec.cfg

/usr/local/share/TUP/snapshotVGA.cfg

/usr/local/share/TUP/snapshotQVGA.cfg

/usr/local/share/TUP/snapshotQQVGA.cfg

/usr/local/share/evas

/usr/local/share/evas/data

/usr/local/share/evas/data/fonts.alias

/usr/local/share/evas/data/fonts.dir

/usr/local/share/evas/data/Vera.ttf

/usr/local/share/evas/data/VeraMono.ttf

/usr/local/share/evas/data/fonts.scale

/usr/local/share/evas/data/LG_Nortel_G11.ttf

/usr/local/share/evas/data/LGN.ttf

/usr/local/share/evas/data/LGN_mono.ttf

/usr/local/share/imlib2

/usr/local/share/imlib2/data

/usr/local/share/imlib2/data/fonts

/usr/local/share/imlib2/data/fonts/morpheus.ttf

/usr/local/share/imlib2/data/fonts/cinema.ttf

/usr/local/share/imlib2/data/fonts/notepad.ttf

/usr/local/share/imlib2/data/fonts/grunge.ttf

/usr/local/share/imlib2/data/images

/usr/local/share/imlib2/data/images/folder.png

/usr/local/share/imlib2/data/images/bg.png

/usr/local/share/imlib2/data/images/mush.png

/usr/local/share/imlib2/data/images/lock.png

/usr/local/share/imlib2/data/images/stop.png

/usr/local/share/imlib2/data/images/imlib2.png

/usr/local/share/imlib2/data/images/calc.png

/usr/local/share/imlib2/data/images/sh1.png

/usr/local/share/imlib2/data/images/bulb.png

/usr/local/share/imlib2/data/images/sh2.png

/usr/local/share/imlib2/data/images/sh3.png

/usr/local/share/imlib2/data/images/globe.png

/usr/local/share/imlib2/data/images/paper.png

/usr/local/share/imlib2/data/images/mail.png

/usr/local/share/imlib2/data/images/cal.png

/usr/local/share/imlib2/data/images/menu.png

/usr/local/share/imlib2/data/images/audio.png

/usr/local/share/imlib2/data/images/tnt.png

/usr/local/diag

/usr/local/diag/CPU

/usr/local/diag/DSPG

/usr/local/diag/FLASH

/usr/local/diag/LAN

/usr/local/diag/SDMMC

/usr/local/diag/SDRAM

/usr/local/diag/SIM

/usr/local/diag/TUP

/usr/local/diag/TUP/TestApp

/usr/local/diag/TUP/GEDR_VH264.cfg

/usr/local/diag/TUP/cmd.txt

/usr/local/diag/WLAN

/usr/local/diag/WLAN2

/usr/local/diag/diag

/usr/etc

/usr/etc/rc.etc

/usr/etc/ppp

/usr/etc/rc.check-update

/usr/etc/rc.local

/usr/etc/resolv.conf

/usr/etc/hosts

/usr/etc/udhcp.sc

/usr/etc/profile

/usr/etc/ethernet.cfg

/usr/etc/wireless.cfg

/usr/etc/passwd

/usr/etc/dummy_dhcp.info

/usr/etc/ntptime_mmi

/usr/etc/ntptime

/usr/etc/.ash_history

/usr/include

/usr/mmchd

/usr/sbin

/usr/sbin/chat

/usr/sbin/fdisk

/usr/sbin/fm1073

/usr/sbin/hmix

/usr/sbin/pppd

/usr/sbin/ser

/usr/sbin/sox

/usr/lib

/usr/lib/gconv

/usr/lib/gconv/KOI8-R.so

/usr/lib/gconv/KOI8-T.so

/usr/lib/gconv/KOI8-U.so

/usr/lib/gconv/ANSI_X3.110.so

/usr/lib/gconv/ISO-IR-197.so

/usr/lib/gconv/ISO-IR-209.so

/usr/lib/gconv/gconv-modules

/usr/lib/gconv/RK1048.so

/usr/lib/gconv/ARMSCII-8.so

/usr/lib/gconv/EBCDIC-AT-DE.so

/usr/lib/gconv/INIS-CYRILLIC.so

/usr/lib/gconv/ISO646.so

/usr/lib/gconv/EBCDIC-IS-FRISS.so

/usr/lib/gconv/GB18030.so

/usr/lib/gconv/UTF-16.so

/usr/lib/gconv/UTF-32.so

/usr/lib/gconv/VISCII.so

/usr/lib/gconv/GBGBK.so

/usr/lib/gconv/libISOIR165.so

/usr/lib/gconv/EBCDIC-FI-SE.so

/usr/lib/gconv/TIS-620.so

/usr/lib/gconv/EBCDIC-CA-FR.so

/usr/lib/gconv/EBCDIC-AT-DE-A.so

/usr/lib/gconv/EBCDIC-ES-A.so

/usr/lib/gconv/EBCDIC-ES-S.so

/usr/lib/gconv/TCVN5712-1.so

/usr/lib/gconv/EBCDIC-FI-SE-A.so

/usr/lib/gconv/ISO_6937-2.so

/usr/lib/gconv/EBCDIC-DK-NO-A.so

/usr/lib/gconv/KOI-8.so

/usr/lib/gconv/GOST_19768-74.so

/usr/lib/gconv/ASMO_449.so

/usr/lib/gconv/CSN_369103.so

/usr/lib/gconv/ISO_2033.so

/usr/lib/gconv/DEC-MCS.so

/usr/lib/gconv/NATS-DANO.so

/usr/lib/gconv/T.61.so

/usr/lib/gconv/CWI.so

/usr/lib/gconv/GBK.so

/usr/lib/gconv/NATS-SEFI.so

/usr/lib/gconv/UNICODE.so

/usr/lib/gconv/CP10007.so

/usr/lib/gconv/EBCDIC-ES.so

/usr/lib/gconv/EBCDIC-FR.so

/usr/lib/gconv/EBCDIC-IT.so

/usr/lib/gconv/IEC_P27-1.so

/usr/lib/gconv/EBCDIC-PT.so

/usr/lib/gconv/EBCDIC-UK.so

/usr/lib/gconv/EBCDIC-US.so

/usr/lib/gconv/PT154.so

/usr/lib/gconv/ISO_5427.so

/usr/lib/gconv/ISO_5428.so

/usr/lib/gconv/ISO8859-10.so

/usr/lib/gconv/ISO8859-11.so

/usr/lib/gconv/ISO8859-13.so

/usr/lib/gconv/ISO8859-14.so

/usr/lib/gconv/ISO8859-15.so

/usr/lib/gconv/ISO8859-16.so

/usr/lib/gconv/UTF-7.so

/usr/lib/gconv/ISO_6937.so

/usr/lib/gconv/CP1125.so

/usr/lib/gconv/ISIRI-3342.so

/usr/lib/gconv/CP1250.so

/usr/lib/gconv/CP1251.so

/usr/lib/gconv/CP1252.so

/usr/lib/gconv/CP1253.so

/usr/lib/gconv/CP1254.so

/usr/lib/gconv/CP1255.so

/usr/lib/gconv/CP1256.so

/usr/lib/gconv/CP1257.so

/usr/lib/gconv/CP1258.so

/usr/lib/gconv/EBCDIC-DK-NO.so

/usr/lib/gconv/INIS-8.so

/usr/lib/gconv/TSCII.so

/usr/lib/gconv/INIS.so

/usr/lib/gconv/ISO_5427-EXT.so

/usr/lib/gconv/libGB.so

/usr/lib/gconv/CP737.so

/usr/lib/gconv/CP775.so

/usr/lib/gconv/CP932.so

/usr/lib/gconv/SAMI-WS2.so

/usr/lib/gconv/ISO8859-1.so

/usr/lib/gconv/ISO8859-2.so

/usr/lib/gconv/ISO8859-3.so

/usr/lib/gconv/ISO8859-4.so

/usr/lib/gconv/ISO8859-5.so

/usr/lib/gconv/ISO8859-6.so

/usr/lib/gconv/ISO8859-7.so

/usr/lib/gconv/ISO8859-8.so

/usr/lib/gconv/ISO8859-9.so

/usr/lib/gconv/ECMA-CYRILLIC.so

/usr/lib/gconv/ISO_10367-BOX.so

/usr/lib/locale

/usr/lib/locale/it_IT

/usr/lib/locale/it_IT/LC_NAME

/usr/lib/locale/it_IT/LC_TIME

/usr/lib/locale/it_IT/LC_MESSAGES

/usr/lib/locale/it_IT/LC_MESSAGES/SYS_LC_MESSAGES

/usr/lib/locale/it_IT/LC_IDENTIFICATION

/usr/lib/locale/it_IT/LC_CTYPE

/usr/lib/locale/it_IT/LC_PAPER

/usr/lib/locale/it_IT/LC_TELEPHONE

/usr/lib/locale/it_IT/LC_ADDRESS

/usr/lib/locale/it_IT/LC_MEASUREMENT

/usr/lib/locale/it_IT/LC_NUMERIC

/usr/lib/locale/it_IT/LC_COLLATE

/usr/lib/locale/it_IT/LC_MONETARY

/usr/lib/locale/de_DE

/usr/lib/locale/de_DE/LC_NAME

/usr/lib/locale/de_DE/LC_TIME

/usr/lib/locale/de_DE/LC_MESSAGES

/usr/lib/locale/de_DE/LC_MESSAGES/SYS_LC_MESSAGES

/usr/lib/locale/de_DE/LC_IDENTIFICATION

/usr/lib/locale/de_DE/LC_CTYPE

/usr/lib/locale/de_DE/LC_PAPER

/usr/lib/locale/de_DE/LC_TELEPHONE

/usr/lib/locale/de_DE/LC_ADDRESS

/usr/lib/locale/de_DE/LC_MEASUREMENT

/usr/lib/locale/de_DE/LC_NUMERIC

/usr/lib/locale/de_DE/LC_COLLATE

/usr/lib/locale/de_DE/LC_MONETARY

/usr/lib/locale/es_ES

/usr/lib/locale/es_ES/LC_NAME

/usr/lib/locale/es_ES/LC_TIME

/usr/lib/locale/es_ES/LC_MESSAGES

/usr/lib/locale/es_ES/LC_MESSAGES/SYS_LC_MESSAGES

/usr/lib/locale/es_ES/LC_IDENTIFICATION

/usr/lib/locale/es_ES/LC_CTYPE

/usr/lib/locale/es_ES/LC_PAPER

/usr/lib/locale/es_ES/LC_TELEPHONE

/usr/lib/locale/es_ES/LC_ADDRESS

/usr/lib/locale/es_ES/LC_MEASUREMENT

/usr/lib/locale/es_ES/LC_NUMERIC

/usr/lib/locale/es_ES/LC_COLLATE

/usr/lib/locale/es_ES/LC_MONETARY

/usr/lib/locale/fr_FR

/usr/lib/locale/fr_FR/LC_NAME

/usr/lib/locale/fr_FR/LC_TIME

/usr/lib/locale/fr_FR/LC_MESSAGES

/usr/lib/locale/fr_FR/LC_MESSAGES/SYS_LC_MESSAGES

/usr/lib/locale/fr_FR/LC_IDENTIFICATION

/usr/lib/locale/fr_FR/LC_CTYPE

/usr/lib/locale/fr_FR/LC_PAPER

/usr/lib/locale/fr_FR/LC_TELEPHONE

/usr/lib/locale/fr_FR/LC_ADDRESS

/usr/lib/locale/fr_FR/LC_MEASUREMENT

/usr/lib/locale/fr_FR/LC_NUMERIC

/usr/lib/locale/fr_FR/LC_COLLATE

/usr/lib/locale/fr_FR/LC_MONETARY

/usr/lib/locale/ko_KR

/usr/lib/locale/ko_KR/LC_NAME

/usr/lib/locale/ko_KR/LC_TIME

/usr/lib/locale/ko_KR/LC_MESSAGES

/usr/lib/locale/ko_KR/LC_MESSAGES/SYS_LC_MESSAGES

/usr/lib/locale/ko_KR/LC_IDENTIFICATION

/usr/lib/locale/ko_KR/LC_CTYPE

/usr/lib/locale/ko_KR/LC_PAPER

/usr/lib/locale/ko_KR/LC_TELEPHONE

/usr/lib/locale/ko_KR/LC_ADDRESS

/usr/lib/locale/ko_KR/LC_MEASUREMENT

/usr/lib/locale/ko_KR/LC_NUMERIC

/usr/lib/locale/ko_KR/LC_COLLATE

/usr/lib/locale/ko_KR/LC_MONETARY

/usr/lib/locale/pt_PT

/usr/lib/locale/pt_PT/LC_NAME

/usr/lib/locale/pt_PT/LC_TIME

/usr/lib/locale/pt_PT/LC_MESSAGES

/usr/lib/locale/pt_PT/LC_MESSAGES/SYS_LC_MESSAGES

/usr/lib/locale/pt_PT/LC_IDENTIFICATION

/usr/lib/locale/pt_PT/LC_CTYPE

/usr/lib/locale/pt_PT/LC_PAPER

/usr/lib/locale/pt_PT/LC_TELEPHONE

/usr/lib/locale/pt_PT/LC_ADDRESS

/usr/lib/locale/pt_PT/LC_MEASUREMENT

/usr/lib/locale/pt_PT/LC_NUMERIC

/usr/lib/locale/pt_PT/LC_COLLATE

/usr/lib/locale/pt_PT/LC_MONETARY

/usr/lib/locale/ru_RU

/usr/lib/locale/ru_RU/LC_NAME

/usr/lib/locale/ru_RU/LC_TIME

/usr/lib/locale/ru_RU/LC_MESSAGES

/usr/lib/locale/ru_RU/LC_MESSAGES/SYS_LC_MESSAGES

/usr/lib/locale/ru_RU/LC_IDENTIFICATION

/usr/lib/locale/ru_RU/LC_CTYPE

/usr/lib/locale/ru_RU/LC_PAPER

/usr/lib/locale/ru_RU/LC_TELEPHONE

/usr/lib/locale/ru_RU/LC_ADDRESS

/usr/lib/locale/ru_RU/LC_MEASUREMENT

/usr/lib/locale/ru_RU/LC_NUMERIC

/usr/lib/locale/ru_RU/LC_COLLATE

/usr/lib/locale/ru_RU/LC_MONETARY

/usr/lib/locale/tr_TR

/usr/lib/locale/tr_TR/LC_NAME

/usr/lib/locale/tr_TR/LC_TIME

/usr/lib/locale/tr_TR/LC_MESSAGES

/usr/lib/locale/tr_TR/LC_MESSAGES/SYS_LC_MESSAGES

/usr/lib/locale/tr_TR/LC_IDENTIFICATION

/usr/lib/locale/tr_TR/LC_CTYPE

/usr/lib/locale/tr_TR/LC_PAPER

/usr/lib/locale/tr_TR/LC_TELEPHONE

/usr/lib/locale/tr_TR/LC_ADDRESS

/usr/lib/locale/tr_TR/LC_MEASUREMENT

/usr/lib/locale/tr_TR/LC_NUMERIC

/usr/lib/locale/tr_TR/LC_COLLATE

/usr/lib/locale/tr_TR/LC_MONETARY

/usr/lib/modules

/usr/lib/modules/2.4.25-vrs2-pxa1

/usr/lib/modules/2.4.25-vrs2-pxa1/kernel

/usr/lib/modules/2.4.25-vrs2-pxa1/kernel/net

/usr/lib/modules/2.4.25-vrs2-pxa1/kernel/net/ipv4

/usr/lib/modules/2.4.25-vrs2-pxa1/kernel/net/ipv4/netfilter

/usr/lib/modules/2.4.25-vrs2-pxa1/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.o

/usr/lib/modules/2.4.25-vrs2-pxa1/kernel/net/ipv4/netfilter/iptable_filter.o

/usr/lib/modules/2.4.25-vrs2-pxa1/kernel/net/ipv4/netfilter/iptable_mangle.o

/usr/lib/modules/2.4.25-vrs2-pxa1/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_TOS.o

/usr/lib/modules/2.4.25-vrs2-pxa1/kernel/arch

/usr/lib/modules/2.4.25-vrs2-pxa1/kernel/arch/arm

/usr/lib/modules/2.4.25-vrs2-pxa1/kernel/arch/arm/mach-bulverde

/usr/lib/modules/2.4.25-vrs2-pxa1/kernel/arch/arm/mach-bulverde/registers.o

/usr/lib/modules/2.4.25-vrs2-pxa1/kernel/drivers

/usr/lib/modules/2.4.25-vrs2-pxa1/kernel/drivers/i2c

/usr/lib/modules/2.4.25-vrs2-pxa1/kernel/drivers/i2c/i2c-dev.o

/usr/lib/modules/2.4.25-vrs2-pxa1/kernel/drivers/net

/usr/lib/modules/2.4.25-vrs2-pxa1/kernel/drivers/net/bsd_comp.o

/usr/lib/modules/2.4.25-vrs2-pxa1/kernel/drivers/usb

/usr/lib/modules/2.4.25-vrs2-pxa1/kernel/drivers/usb/g_ether.o

/usr/lib/modules/2.4.25-vrs2-pxa1/kernel/drivers/usb/pxa27x_udc.o

/usr/lib/modules/2.4.25-vrs2-pxa1/kernel/drivers/char

/usr/lib/modules/2.4.25-vrs2-pxa1/kernel/drivers/char/lgvp_wdt.o

/usr/lib/modules/2.4.25-vrs2-pxa1/kernel/drivers/char/lgvp_hw_wdt.o

/usr/lib/modules/2.4.25-vrs2-pxa1/kernel/drivers/misc

/usr/lib/modules/2.4.25-vrs2-pxa1/kernel/drivers/misc/pxa27x_usim.o

/usr/lib/modules/2.4.25-vrs2-pxa1/kernel/drivers/misc/pxa27x_usim.o_b

/usr/lib/modules/2.4.25-vrs2-pxa1/kernel/drivers/sound

/usr/lib/modules/2.4.25-vrs2-pxa1/kernel/drivers/sound/lgvp-ssp-audio.o

/usr/bin

/usr/bt_ftp_root

/usr/bt_ftp_root/videos

/usr/bt_ftp_root/photos

/usr/bt_ftp_root/audios

/usr/log

/var

/.ash_history