Counterpoint
Artifact Content
Not logged in

Artifact 420f792a9add98480a7a58cbf6a85df297c8e7ce:

Attachment "bloat.awk" to wiki page [Bloat measurement] added by onys 2012-03-05 15:04:52.
#!/bin/awk -f

BEGIN {
 print "\nName of command and number of command line options:\n"

 gnu = "cat tac nl od base64"
 gnu = gnu " fmt pr fold"
 gnu = gnu " head tail split csplit"
 gnu = gnu " wc sum cksum md5sum sha1sum"
 gnu = gnu " sort uniq comm ptx tsort"
 gnu = gnu " cut paste join"
 gnu = gnu " tr expand unexpand"
 gnu = gnu " ls dir vdir dircolors"
 gnu = gnu " cp dd install mv rm shred"
 gnu = gnu " mkdir rmdir unlink mkfifo mknod ln link readlink"
 gnu - gnu " chgrp chmod chown touch"
 gnu = gnu " df du stat sync"
 gnu = gnu " yes"
 gnu = gnu " expr"
 gnu = gnu " tee"
 gnu = gnu " dirname basename pathchk"
 gnu = gnu " stty printenv tty"
 gnu = gnu " id logname whoami groups users who"
 gnu = gnu " date uname hostid"
 gnu = gnu " chcon runcon"
 gnu = gnu " env nice nohup su"
 gnu = gnu " sleep"
 gnu = gnu " factor seq"
  
 max = split (gnu,commands," ")
  
 for (i = 1; i <= max; i++) {
  options = 0;
  cmd = commands[i] " --help"
  while ((cmd | getline) > 0) {
   if ($0 ~ /^Usage:/) name = $2;
   if ($0 ~ /^ +-/) options++
  }
  close(cmd);
  print name ": " options;
  total = total + options;
 }
 print "\nNumber of commands: " max "\n"
 print "Total number of options: " total
 print " without counting --version and --help: " total - (max * 2) "\n"
 print "Average per command: " total / max
 print " without counting --version and --help: " (total / max) - 2 "\n"
}